Overzicht Vragen ex art 38 rvo raad met antwoorden

Een raadslid kan zonder verlof of toestemming van de raad schriftelijke vragen stellen aan het college of de burgemeester. Een raadslid (of de hele fractie) kan op deze manier laten zien een bepaald onderwerp belangrijk te vinden. De aandacht kan zo worden gelegd op bepaalde ontwikkelingen en of problemen. Het gaat hierbij om politieke vragen

Schriftelijke vragen kunnen ook gezamenlijk door meerdere fracties worden ingediend. Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. Beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. De politieke vragen zijn geregeld in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad.

Hieronder vindt u de vragen zoals deze gesteld zijn door de raadsleden volgens artikel 38 van het bovengenoemde Reglement van Orde, gerubriceerd per jaar en in chronologische volgorde. De antwoorden op deze vragen worden achter de vragen geplaatst, zodra deze beschikbaar zijn.

Overzicht jaren