Cie. Burgers en Samenleving 04 oktober 2011 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 01.

  Opening door de voorzitter.

  Raadzaal, Overige agendapunten
  De voorzitter opent de vergadering, heet de leden van de commissie en in het bijzonder de nieuwe leden mw. Ribbink en dhr. Kockelkorn en alle overige aanwezigen welkom en doet melding van de afwezigen. Verder neemt de voorzitter van de gelegenheid gebruikt om dhr. Sulmann te bedanken voor zijn inzet als voorzitter.
  laden...
 • 02.

  Spreektijd voor het publiek.

  Raadzaal, Overige agendapunten
  De voorzitter geeft aan dat zich drie sprekers hebben gemeld om in te spreken: mw. Moberts, mw. Sonnenman en dhr. Bulten. Allen benadrukten het belang van (volwaardig) onderwijs in Kerkrade en verzochten de commissie om zich hiervoor sterk te (blijven) maken.
  laden...
 • 03.

  Vaststelling van de agenda.

  Raadzaal, Overige agendapunten
  Besloten wordt om agendapunt 9 (Speelplekkenplan) als eerste onderwerp te behandelen aangezien dit een onderwerp is dat is overgeheveld vanuit de vergadering in september.
  laden...
 • Opmerkingen: Groenlinks verwijst naar p.2 en stelt dat zij inzake haar vraagstelling over de sociale wetgeving nog geen antwoord heeft mogen ontvangen van het college. Wethouder Szalata stelt voor om dit in een aparte vergadering te agenderen waarbij de door de fractie Groenlinks gestelde vraag zal worden meegenomen. Daarnaast wordt door de fractie medegedeeld dat hun initiatiefvoorstel inzake behoud arbeidsplaatsen Defensiekantoor Kerkrade niet alleen is ingediend samen met fractie Jacobs maar ook samen met fractie Kool. Afspraak: De commissie gaat akkoord met het voorstel van de wethouder en stelt de datum vast op dinsdag 11 oktober a.s. om 19.00u
  laden...
 • Opmerkingen: Fractie Jacobs verwijst naar poststuk 2 (informatiebrief maatschappelijke projecten) en constateert dat in de bijgevoegde bijlage niet alleen de activiteiten met betrekking tot de Kerkraadse verenigingen staan vermeld maar alle (regionale) activiteiten. Verzocht wordt of een overzicht kan worden versterkt dat zicht beperkt tot de activiteiten die Kerkrade aangaat.
  Afspraken/standpunten: De voorzitter zegt toe het presidium (en college) van bovenstaand verzoek in kennis te stellen.
  laden...
 • Opmerkingen: Conform Standpunten: Op de vraag waarom toezegging 51101 “Uitwerking kabinetsplannen inzake UWV en Werkplein” deelt wethouder Szalata mede dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de effecten van de voorgenomen plannen. Afspraken: De commissie kan er mee instemmen dat dit totdat er meer duidelijkheid is tot nader orde wordt geparkeerd.
  laden...
 • Naar raad: Ja, als akkoordstuk Standpunten: Fractie Burgerbelangen is voor het voorstel. Fractie CDA is voor het voorstel. Fractie GroenLinks is voor het voorstel, maar stelt een aantal vragen. Fractie Jacobs is voor het voorstel. Fractie Kool is voor het voorstel. Fractie Lokaal Alternatief is voor het voorstel. Fractie PvdA is voor het voorstel. Fractie VVD is voor het voorstel. Wethouder Szalata geeft aan dat met deze herhuisvesting en verbouwing de school de komende jaren en de jaren erna voorruit kan. Openstaande vragen: Geen. Opmerkingen: Op de vraag van Groenlinks antwoordt de wethouder dat de verhuizing, volgens planning, klaar moet zijn in de zomer van 2012. De PvdA hoopt dat de boom, die nu vóór schoolgebouw staat ter nagedachtenis van een tragisch ongeval, behouden blijft in de nieuwe plannen. Afspraken: Naar aanleiding van de constatering van GroenLinks dat de huidige verordening huisvesting onderwijs verouderd is, geeft wethouder Szalata aan dat deze wordt geactualiseerd.
  laden...
 • Opmerkingen: Wethouder Szalata alsook wethouder Jongen geven een presentatie inzake de ontwikkelingen inzake onderwijs voor wat betreft de locaties Rolduc, Campus, Holz vanaf januari 2009 alsook de acties die het college voornemens is te ondernemen. Op de vraag van fractie Jacobs antwoordt wethouder Szalata dat er geen gespreksverslagen zijn van de overleggen met SVOPL anders dan die al zijn verstrekt. De fractie betreurt dit ten zeerste; nu is er een discrepantie tussen hetgeen het college stelt en de directie van SVOPL aangaande het teruggedraaide besluit inzake Brandenberg. Lokaal Alternatief geeft het college mee om met andere onderwijsinstellingen -zoals LVO- maar ook met instellingen van buiten onze regio in gesprek te gaan over mogelijke invulling van de locatie Holz. Daarnaast wordt geadviseerd een pilot-aanvraag te doen bij het Ministerie en juridisch advies in te winnen bij VNG. Op de vraag van de VVD antwoordt wethouder Szalata dat SVOPL haar eigendom (verhouding 80-20%) niet zonder meer kan overgeven aan de gemeente. Volgens GroenLinks dient niet alleen economische zaken geagendeerd te worden in de Parkstad Raad maar ook voorzieningen als onderwijs, zodat dergelijke ontwikkelingen regionaal kunnen worden opgepakt. Fractie Kool pleit voor herinvoering van het zogenaamde postcode-beleid. Het CDA, Burgerbelangen en de PvdA geven aan blij te zijn met de door beide wethouders aangekondigde acties. Openstaande vragen: Overzicht kosten Campus (wordt schriftelijk verstrekt) Afspraken: Wethouder Szalata geeft aan dat het onderzoek naar de toekomst van volledig voortgezet onderwijs in Kerkrade naar verwachting over twee maanden in afgerond. Naar aanleiding van het verzoek van de fractie Jacobs zegt wethouder Szalata toe een overzicht van de kosten van de Campus op korte termijn aan de commissie te verstrekken. Dit kon niet eerder omdat dit overzicht pas vandaag door SVOPL is toegezonden aan de gemeente.
  laden...
 • Opmerkingen: Wethouder Szalata geeft een stand van zaken weer met betrekking tot het speelruimtebeleid. Voorgesteld wordt om het speelplekkenplan los te koppelen van het speeltuinenbeleid. Daarnaast wordt voorgesteld om het speelplekkenbeleid te laten aansluiten op de Stadsdeelvisies en een apart speeltuinenbeleid vast te stellen in het eerste kwartaal van 2012. Standpunten: De commissie gaat niet akkoord met het voorstel van wethouder Szalata om het speelplekkenplan los te koppelen van het speeltuinenbeleid. Daarnaast vindt Burgerbelangen de voorgestelde termijn om het beleid uiterlijk in 2012 vast te stellen te lang gezien de vernielingen die plaatsvinden en de hoge onderhoudskosten van de toestellen. Zij pleiten dan ook sterk voor intensievere controles door de toezichthoudende ambtenaren. De PvdA geeft aan dat de gemeente moet aangeven waar speelplekken en speeltuinen moet worden gerealiseerd maar dat hierbij wel burgers en vrijwilligers bij moet worden betrokken. Verder vraagt de fractie aandacht voor de veiligheid op deze terreinen. Ook het CDA geeft aan dat de gemeente richting moet geven waar de locaties moeten komen met oog voor inspraakprocedures voor de burgers. Lokaal Alternatief voorziet dat er altijd wel knelpunten zullen optreden ook indien er aansluiting wordt gezocht bij de Stadsdeelvisies. Gepleit wordt voor snelle afhandeling daar waar dit nodig is. De VVD is van mening dat de gemeente de regie strak in handen moet houden en dat het al eerder door de raad vastgestelde beleid als uitgangspunt moet worden gehanteerd. Groenlinks daarentegen vindt dat er van enige onderbouwing geen sprake was in het eerder vastgestelde plan alsook ontbrak er samenhang. Ook aansluiten bij de Stadsdeelvisies is geen mogelijkheid daar dit een uitvoeringsdocument betreft. Ook volgens Fractie Kool dient de gemeente leidend te zijn en moet men er voor waken zich te laten sturen door een enkeling. De fractie Jacobs wenst geen verdere uitstel dan de aangegeven termijn. Afspraken: Wethouder Szalata zegt toe een integraal beleidsplan in het eerste kwartaal aan deze commissie voor te leggen.
  laden...
 • Naar raad: Ja, als ingekomen stuk. Standpunten: Fractie Burgerbelangen is voor het voorstel. Fractie CDA is voor het voorstel. Fractie GroenLinks is voor het voorstel, maar stelt een aantal vragen. Fractie Jacobs is voor het voorstel. Fractie Kool is voor het voorstel. Fractie Lokaal Alternatief is voor het voorstel. Fractie PvdA is voor het voorstel. Fractie VVD is voor het voorstel. Verder geen opmerkingen, openstaande vragen of afspraken.
  laden...
 • Dit agendapunt is doorgeschoven naar de vergadering van 11 oktober 2011.
  laden...
 • Naar raad: Ja, zie inventarisatie Afspraken: de producten waarover binnen de commissie een meerderheid bestaat om deze door te voeren, worden als bespreekstuk naar de raad doorgeleid. Inventarisatie standpunten van de fracties: zie bijlage.
  laden...
 • 13.

  Rondvraag.

  Raadzaal, Overige agendapunten
  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
  laden...
 • 14.

  Sluiting.

  Raadzaal, Overige agendapunten
  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.30u
  laden...