Cie. Burgers en Samenleving 06 december 2011 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De voorzitter opent de vergadering, heet de leden van de commissie en alle overige aanwezigen welkom en doet melding van de afwezigen.
  laden...
 • De voorzitter geeft aan dat er zich geen sprekers hebben gemeld om in te spreken.
  laden...
 • De agenda wordt conform vastgesteld.
  laden...
 • Opmerkingen: De fractie Groenlinks geeft aan de drie genotuleerde vragen inzake Voortgezet Onderwijs niet correct zijn weergegeven. Afspraak: De griffie zal deze corrigeren.
  laden...
 • Geen opmerkingen.
  laden...
 • Geen opmerkingen.
  laden...
 • Naar raad: Ja, als akkoordstuk. Opmerkingen: Wethouder Szalata geeft aan dat per 1 januari 2012 de Wet aanscherping Wwb in werking treedt en dat onderhavig ontwerpbesluit geen beleidsinhoudelijke wijzingen bevat maar enkel wet-technische wijzingen. Tevens kent dit raadsbesluit geen financiële consequenties. Hoewel er nog een aantal wijzigingen in de Wwb zal worden doorgevoerd verwacht de wethouder geen majeure aanpassingen en zijn de verordeningen hiermee afdoende aangepast. Dhr. Caris geeft een nadere toelichting inzake het project invoering Wwb 2012; onder meer wordt ingegaan op het proces inzake de afstemming van de diverse verordeningen, de gevoerde processen met betrekking tot de bedrijfsvoering alsook de ingezette communicatiemiddelen tbv klanten en partners. Openstaande vragen: geen Standpunten: De commissie gaat akkoord met het voorstel maar spreekt tevens haar bezorgdheid uit over de voorgenomen “huishoudtoets”. Ook wethouder Szalata deelt die bezorgdheid en geeft aan dat het op dit moment moeilijk te voorspellen is hoeveel gezinnen en in welke mate hiermee te maken krijgen. Fractie Jacobs geeft de wethouder mee om inzake de problematiek die zich kan voordien tav inwonende jeugd hierover contact op te nemen met Impuls daar zij wellicht signalen van jongeren al in een vroeg stadium opvangen. Getracht wordt dit wel in kaart te brengen en dit t.z.t. terug te koppelen in deze commissie. Fractie Burgerbelangen is voor het voorstel. Fractie CDA is voor het voorstel. Fractie GroenLinks is voor het voorstel. Fractie Jacobs is voor het voorstel. Fractie Kool is voor het voorstel. Fractie Lokaal Alternatief is voor het voorstel. Fractie PvdA is voor het voorstel. Fractie VVD is voor het voorstel. Afspraken: Dienen er zich nog vóór de raadsvergadering (majeure) wijzigingen voor, dan zullen deze in het ontwerpbesluit worden meegenomen. Ten aanzien van het Participatiebudget en het beleid hieromtrent wordt deze commissie in januari 2012 hierover geïnformeerd.
  laden...
 • Naar raad: Ja, als bespreekstuk. Opmerkingen: De voorzitter geeft aan dat, conform hetgeen is afgesproken in de raadsvergadering van 30 november, een viertal moties - opgesteld door Groenlinks - bij de beraadslaging dient te worden betrokken. Voor wat betreft het ontwerpbesluit verwijst wethouder Szalata naar de beraadslagingen in deze commissie en in de raad van november alsook naar de raadsinformatiebrief van 10 november jl. en stelt dat onderhavig raadsbesluit vereist is om e.a.a. juist en rechtmatig te verwerken in de begroting. Tevens wordt door de wethouder medegedeeld, dat de gemeente voornemens is om grond van Licom aan te kopen en dat de bedoeling is dat dit medegefinancierd wordt door de overige participerende gemeenten. De commissie zal hier middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd worden. Het ontwerpbesluit hoeft hierop niet aangepast te worden. De fracties Jacobs en GroenLinks verwijzen naar het opiniestuk inzake Licom in de krant van 3 december en het gestelde in het rapport Langendijk en stellen dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Naar mening van beide fracties dient daartoe de organisatiestructuur gewijzigd te worden om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Wethouder Szalata antwoordt hierop dat voor wat betreft de organisatiestructuur hier in de loop van 2012 wordt teruggekomen en voegt hieraan toe dat het midden jaren negentig gebruikelijk was dat de overheid op afstand toezicht hield en dat recentelijk pas gebleken is dat de aandeelhouders niet altijd volledig zijn geïnformeerd. Echter, toen de financiële problemen zich openbaarde heeft het college destijds niet geschroomd om de raad direct te informeren. Het CDA geeft aan dat het nu vooral zaak is om de blik naar voren te richten en het vertrouwen te geven aan die mensen die nu de kar moeten gaan trekken. De fractie ziet graag dat de raad w jaarlijks middels een evaluatie geïnformeerd wordt over de voortgang. Ook de fractie PvdA ziet de rapporten van Langendijk als input voor de toekomst. De fractie Burgerbelangen is voor het voorstel. De fractie CDA is voor het voorstel. De fractie GroenLinks is voor het voorstel, maar wacht de raadsinformatiebrief inzake grondaankoop af. De fractie Jacobs verzoekt om behandeling als bespreekstuk en wacht de raadsinformatiebrief inzake grondaankoop af. De fractie Kool verzoekt om behandeling als bespreekstuk en acht de verstrekte informatie niet volledig, omdat het rapport van Deloitte nog niet is vrijgegeven. De fractie van Lokaal Alternatief is voor het voorstel. De fractie van de PvdA is voor het voorstel. De fractie van de VVD is voor het voorstel. Ten aanzien van de eerste motie (inventariseren opties) en de tweede motie (doorrekening effecten opties) zegt wethouder Szalata toe deze ter hand te nemen en diverse scenario’s uit te werken. E.e.a. is voor de fractie GroenLinks aanleiding is om deze vooralsnog in te trekken. Ten aanzien van de vierde motie (benchmark) deelt dhr. R. Steijns mede dat de uitwerking van de scenario’s wordt uitgevoerd door dhr. Langendijk die - door zijn expertise - de beschikking heeft over vergelijkende cijfers, die in deze beschrijvingen ook zullen worden meegenomen. Bovenstaande is voor de fractie GroenLinks aanleiding om ook deze motie vooralsnog aan te houden. Voor wat betreft de derde motie geeft de fractie GroenLinks aan deze te wijzigen in die zin, dat het de rekenkamer zal zijn die verzocht zal worden om de rol van de raad te onderzoeken. Afspraken: Naar aanleiding van de vraag van GroenLinks en de fractie Jacobs wanneer het college met een waardeoordeel komt t.a.v. de rapporten Langendijk antwoordt wethouder Szalata dat dit in januari 2012 zal zijn. Ten aanzien van de zogenaamde transitiegelden deelt de wethouder mede, dat het budget allerminst zeker is. Vóór 1 april dient de raad hiertoe een transitieplan vast te stellen. De commissie zal omtrent de aankoop van gronden geïnformeerd worden middels een raadsinformatiebrief.
  laden...
 • Wethouder Szalata blikt terug op de ontwikkelingen en geeft aan dat de gemeente de Stichting Voortgezet Onderwijs Kerkrade ondersteunt bij haar aanvraag bij het Ministerie van OCW voor het oprichten van een school voor voortgezet onderwijs. Zo heeft de gemeente de stichting vergezeld toen deze de aanvraag concreet heeft ingediend alsook wordt de stichting zowel ambtelijk als financieel ondersteund (tot december 2010 €50.000,- uit budget Onderwijshuisvesting). Namens SVOK licht dhr. W. Sterk haar aanvraag toe. Zo is op korte termijn ca. 500 aanmeldingen nodig om vanaf dag één volwaardig onderwijs te kunnen aanbieden (nu staat de teller op 200 spontane aanmeldingen). Daarnaast zijn ook de basisscholen - middels Movare - (jaarlijks 200 tot 300 in-stromers voor het voortgezet onderwijs) ingelicht over de plannen. Tevens wordt medegedeeld dat de Stichting beschikt over een adviesraad, bestaande uit 22 personen uit alle lagen van de bevolking. Doel van deze raad is om signalen uit de gemeenschap door te leiden naar het bestuur. Uiterlijk op 1 mei 2012 wordt een besluit genomen tav de aanvraag. Wethouder Szalata geeft desgevraagd aan dat de gemeente alle opties voor wat betreft voortgezet onderwijs open houdt. Zo is ook met SVOPL gesproken om de Campus in te richten als een Brede School, echter de onderwijsstichting stond hier afwijzend tegenover. Standpunten: De commissie looft het initiatief van SVOK en is dan ook van mening dat de gemeente – waar mogelijk - de aanvraag moet ondersteunen. Afspraken: Op verzoek van de fractie Jacobs wordt de cijfermatige analyse van leerlingenprognoses, onderdeel van het onderzoek van het bureau “Zo Concreet!”, aan de commissieleden verstrekt.
  laden...
 • Behandeld bij agendapunt 8.
  laden...
 • 11

  Rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt
  De fractie PvdA vraagt of voor de volgende vergadering een toelichting kan worden gegeven over (de ontwikkelingen) inzake openbaar onderwijs.
  laden...
 • 12

  Sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt
  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)