Cie. Burgers en Samenleving 10 april 2012 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De voorzitter opent de vergadering, heet de leden van de commissie en alle overige aanwezigen welkom en maakt melding van de afwezigen.
  laden...
 • De voorzitter geeft aan dat er zich twee sprekers zich hebben gemeld om in te spreken inzake het speelruimtebeleid (agendapunt 9). Zowel dhr. Bemelmans (namens Speeltuin Eendracht de Bossen) als dhr. Starmans (namens Stichting Speeltuin De Eegh) geven een pleidooi voor het in stand houden van de bestaande situatie, vooral wanneer het gaat om levensvatbare speeltuinen. Benadrukt wordt dat speeltuinen en speelplekken de leefbaarheid in de wijk vergroten alsook dat kinderen er een veilige omgeving vinden om in te spelen.
  laden...
 • Agenda wordt conform vastgesteld.
  laden...
 • Op de vraag van fractie GroenLinks antwoordt wethouder Szalata dat zij op korte termijn de nog openstaande vraag inzake de schuldhulpverlening zal beantwoorden. E.e.a. is het gevolg van miscommunicatie tussen de griffie en de vakafdeling.
  laden...
 • Burgerbelangen verwijst naar de raadsinformatiebrief inzake onderwijs en vraagt aan de wethouder of zij kan aangeven hoe hoog de kosten zullen zijn van het openhouden van de locatie aan de Holz.
  Wethouder Szalata antwoordt dat hierover nog geen uitspraak kan worden gedaan dat dit afhankelijk is van het aantal aanmeldingen van leerlingen.
  De fractie Groenlinks vraagt aan de wethouder of het nog nut heeft om de aangekondigde onderzoeken te voltooien nu de gemeente Landgraaf heeft aangekondigd om niet mee te werken aan het spreidingsbeleid/ het vestigen van een onderwijslocatie nabij de gemeentegrens.
  Wethouder Szalata antwoordt dat vooralsnog de ingezette weg wordt voortgezet.
  laden...
 • 06

  Lijst van toezeggingen

  Raadzaal, Vast agendapunt
  Op de vraag van de fractie Groenlinks antwoordt wethouder Szalata dat de uitkomsten rond de onderzoeken Intratuin vóór deze zomer aan de commissie zullen worden aangeboden.
  laden...
 • Naar raad: Ja, als bespreekstuk
  Opmerkingen:
  Wethouder Szalata geeft aan dat deze verordeningen zijn opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Wet werk en bijstand die per 1 januari 2012 is ingegaan.
  Fractie Jacobs, de VVD, fractie Kool zetten vraagtekens bij de opsomming zoals deze is genoemd bij art. 3 van beide verordeningen. Zo zou bijvoorbeeld de seizoenskaart van Roda JC weggelaten kunnen worden. Het merendeel van de commissie vindt de seizoenskaart voor Roda JC echter geen bezwaar.
  Wel wordt, op voorspraak van de fractie Groenlinks, art. 3 van de verordening Maatschappelijke Participatie overeenkomstig het soortgelijke artikel in de verordening SCA aangepast door dit een niet uitputtend karakter te geven.
  Tevens kan de commissie instemmen met het voorstel van GroenLinks om ook een einddatum in de verordening Maatschappelijke Participatie op te nemen teneinde de verordening een niet structureel karakter te geven.
  Lokaal Alternatief en de PvdA pleiten voor het inschakelen van culturele instellingen.
  Door Burgerbelangen wordt het belang onderstreept dat het gemeentepersoneel een stuk training en begeleiding krijgt.
  De VVD spreekt de vreest uit dat budgetten op de lange termijn kunnen worden overschreden daar deze verordeningen een “open eind- karakter” kennen.
  Het CDA geeft de wethouder mee om aandacht te schenken aan de informatievoorziening naar de burgers toe.
  De fractie Kool oppert om ook het bezoek aan speeltuinen op te nemen in de verordening.
  Standpunten:
  De fracties van het CDA, de PvdA en Burgerbelangen opteren voor een akkoordstuk. De fracties van Lokaal Alternatief, VVD, GroenLinks, fractie Jacobs en fractie Kool wensen het te behandelen als bespreekstuk.

  Openstaande vragen:
  Op de vraag van de fractie PvdA of het klopt dat kinderen tot 4 jaar ook entree moeten betalen zegt wethouder Szalata toe dit na te gaan en schriftelijk te antwoorden.
  laden...
 • Naar raad: Ja, als akkoordstuk
  Openstaande vragen: geen
  Standpunten:
  Burgerbelangen wil het behandelen als akkoordstuk, maar vraagt aandacht voor betaalbare woningen voor jongeren.
  Het CDA wenst behandeling als akkoordstuk.
  GroenLinks wil het ook behandelen als akkoordstuk, maar vreest dat mensen hun toevlucht zoeken in Bijzondere Bijstand.
  Ook fractie Jacobs gaat akkoord met behandeling als akkoordstuk; maar vindt, dat het accent gelegd dient te worden op handhaving en fraudepreventie. De fractie Kool kiest ook voor akkoordstuk, maar vindt dat de handhavingsverordening ruimhartig moet worden toegepast. Lokaal Alternatief en de VVD opteren ook voor een akkoordstuk, maar pleit voor het invoeren van de 5% maatregel bij eerste overtreding. De PvdA opteert ook voor een akkoordstuk, maar pleit voor het handhaven van de toeslagen voor de “huidige doelgroep”.
  laden...
 • Naar raad: Niet van toepassing
  Openstaande vragen: geen
  Standpunten: De commissie kan het visiedocument wat er nu voorligt niet dragen vanwege het ontbreken van een afdoende financiële onderbouwing. Wethouder Szalata deelt mede dat momenteel alle investeringsambities door het college tegen het licht worden gehouden, dat derhalve nog geen financiële dekking voorhanden is en daardoor niet aan het verzoek van de commissie kon worden voldaan zoals zij dit graag had gezien. De commissie, bij monde van de fractie GroenLinks, stelt daarop dat het aan de raad is hoeveel deze wenst te investeren in speeltuinen en speelplekken
  Afspraken: Op voorspraak van de commissie, bij monde van Lokaal Alternatief, zegt de wethouder toe om vóór de zomer met een nieuw stuk te komen. Hierin zou ten minste opgenomen worden een “afdruk” van de huidige (financiële) situatie per speeltuin alsook per speelplek: aantal bezoekers (kinderen), hoeveel toestellen staan er, hoeveel vrijwilligers zijn er betrokken, wat is de verwachte investeringsopgave de komende jaren, overzicht van afschrijvingen van de huidige toestellen, inzicht in exploitaties, wat zijn de “plussen en de minnen” maar ook een paragraaf gewijd aan de maatschappelijke en sociale functie van elke speeltuin/speelplek.
  Naar mening van Lokaal Alternatief is het alleen om deze manier mogelijk om voor de raad keuzes te maken.
  De voorzitter vat samen dat in juni -in eerste instantie- een inventarisatie voor wat betreft de speeltuinen/ speelplekken (dus een integrale benadering)wordt verlangd en dat vooralsnog geen financiële dekking hoeft worden overlegd.
  laden...
 • 10

  Rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt
  De fractie GroenLinks verwijst naar het antwoord van wethouder Thomas in de raadsvergadering van 28 maart jl. waarin hij aangaf dat een nieuwe toekomstvisie inzake Theater Kerkrade overbodig is daar de huidige visie -die ten tijde van de fusie tussen het Theater Kerkrade en de Stadsschouwburg Heerlen in 1999 tot stand is gekomen- nog onverkort actueel is.
  De fractie verzoekt dan ook om agendering van deze visie voor de maand mei in een gezamenlijke commissievergadering daar de ontwikkelingen inzake het theater in juni van vorig jaar ook in een gezamenlijke commissievergadering zijn behandeld.
  laden...
 • 11

  Sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt
  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 23.05 uur.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)