Cie. Burgers en Samenleving 14 februari 2012 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De voorzitter opent de vergadering, heet de leden van de commissie en alle overige aanwezigen welkom en maakt melding van de afwezigen.
  laden...
 • De voorzitter geeft aan dat zich geen sprekers hebben gemeld om in te spreken.
  laden...
 • Besloten wordt om agendapunt 11 (Licom) als tweede inhoudelijk agendapunt behandelen. Dit omdat de toelichting mede wordt gegeven door een externen.
  laden...
 • Het verslag wordt conform vastgesteld.
  laden...
 • Op de ingekomen stukken wordt conform besloten.
  laden...
 • De fractie Groenlinks verwijst naar toezegging 11201 (Atrium, 2e kwartaal 2012) en vraagt aan de voorzitter welk informatie precies verstrekt zal worden. De voorzitter zegt toe dit in het presidium te bespreken. Wellicht dat het zorg-aspect in deze commissie besproken kan worden en het Atriumterrein in commissie GEZ. Wethouder Jongen vult aan dat hij inmiddels een gesprek heeft gehad met de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, dhr. D. Jongen, en dat met hem is afgesproken dat in april een toelichting over het zorg-aspect kan worden gegeven.
  laden...
 • Naar raad: Ja, als bespreekstuk Opmerkingen:Wethouder Jongen geeft aan dat het college op dit moment heeft gekeken naar de maatregelen die snel kunnen worden doorgevoerd. Op korte termijn komt het college met voorstellen waarbij principiële keuzes onontkoombaar zijn. Openstaande vragen: geen Standpunten: De fracties Burgerbelangen en CDA zijn voor het voorstel. De fractie van GroenLinks is van mening, dat enige visie in het voorstel ontbreekt en wil het als bespreekstuk agenderen. De fractie Jacobs mist de onderbouwing in het stuk en wil het ook als bespreekstuk agenderen. Zij kan wel met enkele deelvoorstellen akkoord gaan. De fractie Kool kan instemmen met het voorstel. De fractie Lokaal Alternatief mist de kaderstelling. Het college dient beleid en uitgangspunten te formuleren. De fractie wenst in ieder geval niet te bezuinigingen op vrijwilligers en menselijk kapitaal en verzoekt om het stuk als bespreekstuk te agenderen. De fractie van de PvdA wil op dit moment geen inhoudelijke reactie geven. Zij wenst dit eerst nog te bespreken binnen de fractie. De fractie van de VVD mist eveneens de onderbouwing. Zij kan het stuk maar deels ondersteunen en wenst het daarom eveneens als bespreekstuk te agenderen. Afspraken: Door enkele fracties wordt aandacht gevraagd voor de wijze waarop dit ontwerpbesluit, dat feitelijk uit een aantal deelvoorstellen bestaat, zal worden geagendeerd voor de raadsvergadering. De voorzitter zegt toe dit in het presidium aan de orde te stellen.
  laden...
 • Naar raad: Ja, als bespreekstuk Standpunten: De fractie Burgerbelangen gaat akkoord met de visie en wacht de financiële onderbouwing af wanneer dit aan de orde is. De fractie van het CDA gaat akkoord met de visie. De fractie van GroenLinks vindt, dat er goede elementen in de visie staan, maar dat de samenhang met het theater ontbreekt. GroenLinks wil het stuk graag als bespreekstuk agenderen. De fractie Jacobs vindt ook, dat de samenhang met andere beleidsvelden ontbreekt en wil het ook graag als bespreekstuk agenderen. De fractie Kool gaat akkoord met het voorstel, maar wil ook de uitwerking afwachten. De fractie van Lokaal Alternatief is van mening, dat hoewel er goede elementen in staan, de visiein totaliteit niet specifiek genoeg is toegespitst op de situatie in Kerkrade en wil het ook als bespreekstuk agenderen. De fractie van de PvdA gaat akkoord met het voorstel en is van mening, dat de visie een goede richting aangeeft. De fractie van de VVD gaat akkoord met de visie. Voor wat betreft de uitwerking wordt de financiële onderbouwing afgewacht.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • 12

  Rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt
  laden...
 • 13

  Sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt
  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 00.05 uur.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)