Cie. Burgers en Samenleving 15 mei 2012 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De voorzitter opent de vergadering, heet de leden van de commissie en alle overige aanwezigen welkom en maakt melding van de afwezigen.
  laden...
 • De voorzitter geeft aan dat er zich geen sprekers zich hebben gemeld om in te spreken.
  laden...
 • Agenda wordt conform vastgesteld.
  laden...
 • Verslag wordt conform vastgesteld.
  Wethouder Szalata deelt mede dat voor wat betreft het gestelde tijdens de behandeling van het Speelplekkenplan een vragenlijst naar alle speeltuinen zijn verstuurd dat als input kan dienen voor het uiteindelijke beleidsplan.
  laden...
 • Conform vastgesteld.
  Fractie Jacobs verwijst naar een schrijven dat op de wekelijkse postlijst heeft gestaan van het bestuur van Speeltuinwerk Limburg d.d. 26 april jl. betreffende verzoek tot rectificatie Visiedocument speelruimtebeleid gemeente Kerkrade 2012 en vraagt aan de wethouder of deze al hier op heeft gereageerd.
  Wethouder Szalata geeft aan dat deze brief haar op het eerste oog niet bekend voorkomt maar dat betrokkenen van een antwoordschrijven zal worden voorzien. Toegezegd wordt dat een afschrift aan de fractie zal worden toegezonden.
  De fractie Groenlinks verwijst naar de ontvangen raadsinformatiebrief van 15 mei jl. over de problematiek bij Meacon (o.a.het faillissement van Meacon Werk B.V) en geeft aan dat zij ook een oordeel van het college in de brief hadden verwacht. Wethouder Szalata zegt toe het standpunt van het college in een aanvullende raadsinformatiebrief toe te lichten.
  Op de vraag van de Fractie Kool of desbetreffende gemeentes haar controlerende functie wellicht niet goed hebben uitgevoerd antwoord wethouder Szalata dat telkens een accountverklaring is overlegd. Men kon er dan ook vanuit gaan dat financiële zaken op orde waren. Dat dit nu toch niet het geval is, daar wordt nu onderzoek naar gedaan.
  Tenslotte deelt wethouder Szalata mede dat inzake onderwijs er inmiddels afrondende gesprekken hebben plaatsgevonden met SVOPl alsook St.OK. Toegezegd wordt dat tijdens de commissiecyclus van juni het college met een voorstel zal komen.
  laden...
 • Op de vraag van de fractie Groenlinks antwoordt wethouder Szalata dat er voor de behandeling omtrent de onderzoek inzake Intratuin er geen regionale bijeenkomst wordt gehouden. Desgevraagd antwoordt de wethouder aanvullend dat ook voor deze behandeling enkele stukken vertrouwelijk ter inzage worden gelegd.
  Op verzoek van Groenlinks zegt de voorzitter toe de kwestie inzake vertrouwelijkheid (Intratuin) in het presidium te bespreken.
  In samenspraak met de commissie wordt de behandeling van het Speelplekkenplan verschoven naar oktober 2012. Dit omdat juni wellicht te kort is om een deugdelijke inventarisatie -zoals is afgesproken tijdens de vergadering van 10 april- te verstrekken en omdat wethouder Szalata de hele maand september afwezig is.
  laden...
 • Naar raad als bespreekstuk.
  Wethouder Thomas licht het belang toe voor Kerkrade om de kandidatuur Maastricht Culturele hoofdstad te ondersteunen. Zo zullen er ook in de aanloop van dit breed opgezet fenomeen vanaf 2015 verschillende evenementen worden gehouden (met een uitloop naar 2019) waarmee wordt aangegeven dat de weg erna toe minstens zo belangrijk is als het desbetreffend jaar 2018 zelf. Dergelijke evenementen kunnen belangrijk zijn voor de positionering van bijvoorbeeld de Rodahal, het Parkstad Limburg Stadion, het WMC en het Orlando-festival. Om optimaal mee te kunnen profiteren van de dynamiek die loskomt op het gebied van cultuur is het belangrijk om mee te kunnen sturen aan het proces. Voorwaarde is dan wel dat de gemeente Kerkrade zich positioneert als stakeholder en daarmee ook gelden hiervoor vrijmaakt. De ervaring leert dat men als stakeholder ook inkomsten genereert, bijvoorbeeld door middel van toeristenbelasting en parkeergelden.
  Op de vraag van Lokaal Alternatief antwoordt de wethouder dat onze bijdrage pas –in 2014- wordt overgemaakt wanneer de keuze definitief op Maastricht is gevallen.
  Op de vragen van de fracties Burgerbelangen, de PvdA en het CDA ten aanzien van de invloed op de programmering alsook het bidboek antwoordt de wethouder dat de gemeente spekkoper is wanneer zij zich opwerpt als stakehouder.
  Groenlinks stelt dat de genoemde dekkingen (exploitatie Theater + parkeergelden) allerminst zeker waarop wethouder Thomas antwoordt dat deze juist conservatief zijn begroot.
  Zowel de fractie Jacobs als de VVD had graag een betere financiële onderbouwing gezien waarop de wethouder reageert dat in deze fase niet alles tot achter de komma kan worden voorzien.
  De Fractie Kool oppert om de gemeentelijke bijdrage te vergroten om zodoende nog meer invloed uit te kunnen oefen op het programma en gelden te genereren. Tevens wordt aandacht gevraagd voor programmering in het Parkstad Limburg Stadion.
  Standpunten:
  Alle fracties zijn voor het ontwerpbesluit behalve de fractie van de PvdA, die nu nog geen standpunt kan innemen i.v.m. vrees, dat onvoldoende evenementen binnen de gemeentegrenzen gaan plaatsvinden.
  Op voorspraak van fractie Jacobs wordt wethouder Thomas nadrukkelijk verzocht om dit onderwerp tijdens de raadsvergadering in te leiden.
  laden...
 • Naar raad als akkoordstuk.
  Wethouder Jongen geeft aan dat het om technische aanpassingen gaat.
  Op de vraag van Groenlinks wordt aangegeven dat de verordening niet voor 4 jaar wordt vastgesteld maar voor onbepaalde tijd. De subsidiëring geldt wel voor 4 jaar.
  Op de vraag van Groenlinks inzake het budgetrecht antwoordt de wethouder dat verantwoording plaatsvindt via de begroting.
  Standpunten:
  Alle fracties zijn vóór het ontwerpbesluit.
  laden...
 • 09

  Vaststelling verordeningen kinderopvang

  Raadzaal, Advies uitbrengen aan de raad
  Naar raad als akkoordstuk.
  Standpunten:
  Alle fracties zijn vóór het ontwerpbesluit.
  laden...
 • Naar raad als ingekomen stuk.
  Het baart de fractie Jacobs zorgen dat er een toename is van het aantal mensen dat in de schuldhulpverlening terechtkomt alsook het voornemen van het Rijk om geen extra middelen aan gemeenten te verstrekken.
  Wethouder Szalata antwoordt dat het college deze zorgen deelt en dat mede daarom ook het accent wordt gelegd op preventie.
  Daarnaast had de fractie Jacobs graag gezien dat de post “Taakstelling kostenverlaging” met €50.000,- werd verhoogd. Toegezegd wordt om de conceptbrief hieromtrent aan te passen.
  De fractie Groenlinks spreekt het gevoelen uit dat wat haar betreft op voorhand niet wordt bezuinigd, maar dat deze discussie wordt betrokken bij de behandeling van de voorstellen van bezuinigingsmaatregelingen.
  Standpunten:
  Alle fracties kunnen instemmen met de aangepaste conceptbrief.
  laden...
 • 11

  Gevoelen commissie begroting 2013 WOZL

  Raadzaal, Advies uitbrengen aan de raad
  Naar raad als ingekomen stuk.
  Standpunten:
  Alle fracties kunnen instemmen met de bijgevoegde conceptbrief.
  laden...
 • De motie is ingetrokken.
  De fractie Groenlinks verwijst naar de raadsinformatiebrief d.d. 21 maart en stelt dat de raad inzake de aanschaf grond Licom aan de Wenckebachstraat verkeerd is geïnformeerd. Bedoeld wordt de informatie inzake de waarde van de grond, de overdracht van de BTW de boekhoudkundige verwerking.
  Wethouder Szalata erkent dat, mogelijk als gevolg van de snelheid die met de behandeling van dit dossier gepaard ging, hierin fouten zijn gemaakt. Tevens wordt door de wethouder medegedeeld er inmiddels maatregelen zijn getroffen om zaken als deze in de toekomst te voorkomen. Zo is het projectbureau zowel qua mankracht als qua deskundigheid opgewaardeerd.
  CDA, VVD en Burgerbelangen herkennen zich niet in de motie. Lokaal Alternatief, Fractie Kool, Burgerbelangen, VVD en Fractie Jacobs vinden het toegeven en de toezegging van de wethouder afdoende. De PvdA acht een dergelijke motie niet op zijn plaats. GroenLinks vindt de motie wel terecht, maar trekt deze desondanks in omdat zij genoegen neemt met het toegeven en de toezegging van de wethouder.
  laden...
 • De fractie Groenlinks stelt dat de huidige visie uit 1999 gedateerd is en doet middels deze motie een formeel verzoek aan het college tot het opstellen van een toekomstvisie zodat de raad ook afgewogen besluiten kan nemen inzake financiering.
  Wethouder Thomas geeft aan dat de huidige visie destijds is opgesteld naar aanleiding van de samenwerking met het Theater Heerlen (nu: Parkstad Limburg Theaters), dat de intentie van deze samenwerking nog steeds actueel is, dat de functie van het theater was en blijft “middenzaal” en deze ook niet zal worden verplaatst. De wethouder acht het dan ook niet nodig dat deze visie hernieuwd wordt. Dat er tussentijds verbouwingen hebben plaatsgevonden en er toekomstige staan gepland doet daar verder niet aan af.
  De commissie geeft aan de motie niet te steunen daar met de raad in maart al is afgesproken dat er geen onomkeerbare stappen mogen worden genomen zonder instemming van de raad.
  In het najaar wordt een werkbezoek aan het Theater georganiseerd. Tijdens dit werkbezoek zal de visie uit 1999 door de heer Schoonderwoerd (directeur Parkstad Limburg Theaters) worden toegelicht.
  laden...
 • De motie is aangehouden.
  De fractie Groenlinks licht, ook namens de overige indieners, de motie toe.
  Wethouder Jongen geeft aan dat hij de bezorgdheid over het Persoonsgebonden budget begrijpt en geeft aan dat middels het zogenaamde Kunduz-akkoord de PGB is hersteld.
  Tevens wordt medegedeeld dat er op 29 mei een debat hierover plaatsvindt in de Tweede Kamer en begin juni een overleg staat gepland met de vakwethouders van Parkstad Limburg.
  De wethouder stelt dan ook voor om in juni de commissie te informeren over de actuele stand van zaken over de decentralisatie van taken alsook een tijdsplan aan te geven.
  Standpunten:
  De commissie gaat akkoord met het voorstel van de wethouder.
  laden...
 • 15

  Rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt
  De PvdA geeft aan zich in toenemende mate te storen aan het slecht functioneren van de geluidsinstallatie
  De fractie Groenlinks oppert om de informatievoorziening van de commissiestukken of volledig digitaal te laten plaatsvinden of helemaal niet gezien de nazending van enkele stukken.
  Fractie Jacobs betreurt het dat het werkbezoek inzake uitleg pilots met re-intergratie niet is doorgegaan ivm het weinig aantal aanmeldingen.
  laden...
 • 16

  Sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt
  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 23.05 uur.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)