Cie. Grondgebied en Economische Zaken 15 juni 2006 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 00

  Identificatie

  Raadzaal, Vast agendapunt
  laden...
 • Agendapunt 1 Opening door de voorzitter
  De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De heer Coumans uit zijn ongenoegen over het feit,
  dat deze vergadering naar donderdag is verplaatst; hij moet thans eigenlijk ook in de vergadering van de commissie Parkstad Limburg aanwezig zijn.
  laden...
 • Agendapunt 2 Presentatie inzake tussenrapportage citymanagement.
  De heer Ron Loozen geeft aan de hand van een beamerpresentatie een uiteenzetting over hoe het er vóór 2005 aan toeging en de omslag in 2005
  naar aanleiding van een evaluatie. Er heeft een koppeling plaatsgevonden tussen citymanagement en wijkontwikkeling.
  Hij maakt duidelijk wat de rol van de citymanager inhoudt en doet dit aan de hand van concrete voorbeelden.
  Voor alle duidelijkheid wordt nog opgemerkt dat de citymarketing niet onder het citymangement valt.
  Ddat gedeelte is ondergebracht bij de Bestuursdienst onder dhr. G. van Oijen.
  De commissieleden laten zich positief uit over het werk van het citymanagement.
  laden...
 • 03

  Spreektijd publiek

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 3

   

  Spreektijd voor het publiek

   

  Voor de spreektijd van het publiek heeft zich niemand aangemeld.

  laden...
 • 04

  Vaststelling agenda

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 4

   

  Vaststelling van de agenda

   

  Op verzoek van de heer Roland wordt gevraagd dit agendapunt aansluitend aan agendapunt 2 te behandelen. De commissie gaat hiermee akkoord.

  De heer Roland verzoekt om punt 8 “Toelichting omtrent stand van zaken en ontwikkelingen Centrumplan” van de agenda af te voeren.

  De voorzitter inventariseert wie zich bij het verzoek van de heer Roland kan aansluiten.

  Besloten wordt dat agendapunt toch blijft gehandhaafd.

  Om vergaderingstechnische redenen is agendapunt 8 aansluitend aan agendapunt 4 (dus als volgende) behandeld.

  laden...
 • 05

  Ingekomen stukken

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 5

   

  Ingekomen stukken en mededelingen

   

  De heer Kockelkorn is van mening dat punt 2 “gratis openbaar vervoer” ook in de commissie Parkstad behandeld moet worden en derhalve doorgestuurd moet worden.

  Dhr. Gehlen vraagt naar aanleiding van de flyer inzake Grachterheide naar de stand van zaken omtrent het bestemmingsplan. Mevr. Ilbrink deelt mede dat het plan naar alle waarschijnlijkheid in oktober in de raad zal worden behandeld.

  laden...
 • 06

  Actielijst

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 6

   

  Lijst van toezeggingen commissie Grondgebied en Economische Zaken d.d. 15 juni 2006

   

  Mevr. Fischer-Otten is benieuwd naar de inbreng tot nu toe van de ingestelde toegankelijkheids-ambtenaar. De voorzitter zal e.e.a. kortsluiten in het presidium. 

  laden...
 • Agendapunt 7

   

  Verzoek aan de commissie om haar mening te geven over de ontwerpbegroting 2007 van de Gemeenschappelijke Regeling Rd4

   

  Naar raad: JA

   

  Met uitzondering van de heer Dahlmans hebben alle andere leden een goed gevoel aan dit stuk overgehouden. Het cijfermateriaal is een stuk realistischer en men is er – met het college - voorstander van dat de Servicetelefoon gratis kan worden gebeld. Heer Dahlmans vindt het niet meer dan billijk dat dit gratis is, maar maakt zich zorgen over de forse stijgingen die de begroting te zien geeft. Gevraagd wordt wat het opruimen van het zwerfvuil kost. De heer M. Stevens (Sector Stad) geeft aan €15.000,--. Dit is ook in de afvalstoffenheffing verdisconteerd.

  Besloten wordt dat het stuk ter behandeling naar de raad kan worden gestuurd.

  laden...
 • Agendapunt 8   Toelichting omtrent stand van zaken en ontwikkelingen Centrumplan   Dit agendapunt is meteen na agendapunt 4 (vaststelling agenda) behandeld.   Wethouder Krasovec deelt mede dat het college uitgangspunten heeft vastgesteld voor de ontwikkeling van het Centrumplan. De ontwikkeling ervan stagneert enigszins. Het college zal zich opnieuw moeten beraden over de voortgang van het plan. In de besloten zitting, die aan deze reguliere zitting vooraf is gegaan, is een en ander al uitvoerig aan de orde geweest. De wethouder zegt toe er in de volgende vergaderingen op terug te komen; hij is het met die leden eens die vinden dat er te weinig informatie vanuit het college wordt gegeven. Dit komt ook dat er een aantal commissievergaderingen niet zijn door gegaan. Getracht wordt hierin verbetering te brengen. Men moet echter ook oog hebben voor het feit dat situatie dikwijls in een korte tijd kan veranderen daar er verschillende partijen bij het project betrokken zijn. Dit neemt niet weg dat hetgeen openbaar is, ook rustig onder het voetlicht mag worden geplaatst.
  laden...
 • Agendapunt 9

   

  Toelichting standpunt inzake woningbouwprogrammering in Kerkrade voor de periode 2006-2010

   

  Stukken zijn digitaal niet beschikbaar.

   

  Van de zijde van de commissieleden wordt de zorg uitgesproken dat de gemeente straks geen zeggenschap meer heeft over het toekomstig woningbouwprogramma.

  Wethouder Krasovec merkt op dat men de zaak heel serieus heeft bekeken. De lijsten zijn uiterst zorgvuldig tot stand gekomen. Er is onderscheid gemaakt in ‘harde’ en ‘zachte’ plannen. Sowieso zal de heer Akkermans alle Parkstad Limburg gemeenten nog afzonderlijk bezoeken om e.e.a. te bekijken. Mevrouw Ilbrink geeft voorbeelden van criteria waarom een plan als ‘hard’ kan worden aangemerkt te weten: is de grond verkocht?, is er bouwvergunnoing verleend?, is er voor het desbetreffende gebied een bestemmingsplan vastgesteld?, is er sprake van herstructureringsplannen?

  De heer Dahlmans vraagt zich af wie straks bepaalt wie wat waar mag bouwen. Dit moet straks toch ontegenzeggelijk tot problemen leiden bij het OBK.

  Mevr. Fischer wijst op de valkuilen die er bestaan. Wie draagt de negatieve gevolgen?

  Wethouder Krasovec merkt op dat men binnen Parkstad nog niet weet hoe e.e.a. zal uitpakken.

  Mevrouw Ilbrink wijst erop dat er een regionale woonvisie is. De provincie zal alles bekijken. de Parkstadraad, waarin Kerkrade 4 van de 31 zetels heeft, beslist uiteindelijk. 

  Het stuk wordt vervolgens voor kennisgeving aangenomen.

  laden...
 • Agendapunt 10

   

  Bespreking toekomstige agendapunten

   

  De voorzitter wil in de toekomst een aantal zaken vast in deze commissie behandelen. Hij denkt daarbij aan een aantal gebiedsvisies, waarbij dan een aantal zaken kunnen worden ingekaderd zoals volkshuisvesting, wegen, buitenring e.d.. Hij denkt daarbij ook aan een soort introductie voor de nieuwkomers in deze commissie. Commissiebreed wordt dit initiatief ondersteund.

   

  De heer Dahlmans wil graag een nadere toelichting omtrent de stand van zaken van het project Akerstraat-Carboonplein en over het eind 2006 te nemen besluit over de buitenring. Hoe zit het met de MER-rapportage dienaangaande?

  laden...
 • 11

  Rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 11

   

  Rondvraag

   

  De heer Coumans vraagt aandacht voor de herinrichting van de Zonstraat. De bus-inrichting is daar in het midden van de weg gepland. Waarom gebruikt men daar niet de ventweg voor?

   

  De heer Dahlmans wijst erop dat de brug bij de Locht wegens schilderwerkzaamheden weer eens vier weken deels is afgesloten voor het verkeer.Er moeten toch eleganter manieren te vinden zijn dat het huidige gebruik van de gele betonblokken aldaar.

   

  De voorzitter zegt toe dit te zullen doorleiden naar de mensen van het verkeer.

  laden...
 • 12

  Sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 12

   

  Sluiting

   

  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.10 uur.

  laden...

Downloaden audiofragment(en)