Cie. Grondgebied en Economische Zaken 04 april 2007 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 00

  Identificatie

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken en Burgers en Samenleving d.d. 4 april 2007

   

  Aanwezige raadsleden GEZ:

  Aanwezige niet-raadsleden GEZ:

  dhr. J.G. Bok (BBK Lokaal) – voorzitter

  dhr. P.A.L.M. Dahlmans (BBK LOKAAL)

  dhr. M.A.H. van Aken (SP)

  dhr. E.H. Gehlen (VVD)

  mw. A.M.J.N. Fischer-Otten (GroenLinks)

  dhr. H.W. Gehring (PvdA)

  dhr. W.J. Heijltjes (CDA)

  mw. M.W. Leusen-Michorius (PvdA)

  dhr. H.G. Housen (Burgerbelangen)

  dhr. M.J. Rouschen (Burgerbelangen)

  dhr. L.A. Jongen (PvdA)

   

  dhr. P.H.L. Kockelkorn (PvdA)

  Afwezige raadsleden GEZ:

  dhr. W.M. Muller (Burgerbelangen)

   

  dhr. W.A.S.M. Ploum (Lijst Coumans)

  dhr. M.J.L. Stevens (CDA)

  dhr. J. Roland (Burgerbelangen)

   

  Aanwezige raadsleden B&S:

  Aanwezige niet-raadsleden B&S:

  dhr. P.A.A. Bell (SP)

  mw. E.C.C.J. Bremen-Munsters (BBK Lokaal)

  dhr. A.H.M. Brauers (GroenLinks)

  mw. A.H.M. Housen-Donners (CDA)

  dhr. H.J.G.M. Jacobs (Burgerbelangen)

  dhr. L.H. Koch (Burgerbelangen)

  dhr. N. Krasovec (Burgerbelangen)

  dhr. J.C.W. Rinkens (PvdA)

  dhr. R.W.J. Sulmann (PvdA)

  dhr. L.J. Vredeveld (Burgerbelangen)

  mw. C.J.A. Szalata-Thomas (PvdA)

  dhr. M.M.H. Willems (Lijst Coumans)

  dhr. P.J. Wöltgens (CDA)

   

  Afwezige raadsleden B&S:

   

  dhr. G.H.W. Smeijsters (CDA)

   

  Mede-aanwezig:

   

  dhr. H. Bosch (wethouder)

   

  dhr. F. Krasovec (wethouder)

   

  dhr. R. Krewinkel (wethouder)

   

  dhr. P. Thomas (wethouder)

   

  dhr. T. Stratermans (Sector Stad)

   

  dhr. E. Habets (Sector Stad)

   

  dhr. C. Chudy (griffier)

   

  mw. B. Vermeersch-Dortants (griffie)

   

  laden...
 • Agendapunt 1

   

  Opening door de voorzitter

   

  De voorzitter opent de gecombineerde commissievergadering om 19.05 uur en heet een ieder van harte welkom. Afgemeld zijn de heren Smeijsters en Stevens.

  laden...
 • 02

  Spreektijd publiek

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 2

   

  Spreektijd voor het publiek

   

  Van de mogelijkheid om in te spreken wordt geen gebruik gemaakt.

  laden...
 • 03

  Vaststelling agenda

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 3

   

  Vaststelling van de agenda

   

  De agenda wordt door de commissie ongewijzigd vastgesteld.

  laden...
 • Agendapunt 4

   

  Bespreking kadernota ‘Ondernemen in Kerkrade’

   

  Naar raad: n.v.t.

  Afspraken/standpunten:

   

  Wethouder Thomas geeft aan de hand van een powerpoint presentatie een toelichting op de nota “Ondernemen in Kerkrade; Kadernota ondernemersbeleid t.b.v. gemeente Kerkrade”. De sheets ontvangen de commissieleden in hun postvak. Ondanks het feit dat het aantal ondernemers in Kerkrade lager is dan het landelijk gemiddelde, ‘scoort’ Kerkrade nog niet zo slecht. M.n. de daling van de bevolking vergroot de noodzaak tot een hogere arbeidsparticipatie; bevordering van het ondernemerschap verdient daarbij de aandacht zodat Kerkrade aantrekkelijk blijft voor bedrijven. De gemeente dient op een aantal manieren een rol te vervullen in dit kader en wel in de randvoorwaardelijke sfeer zoals RO, milieu en huisvesting. Daarenboven verdient het aanbeveling de dienstverleningsprocessen te stroomlijnen en een stimulerend starters beleid te voeren.

   

  N.a.v. vragen/opmerkingen merkt wethouder Thomas o.m. het navolgende op:

  ·         het beheer van bedrijventerreinen en de financiering daarvan loopt via Bedrijventerreinen Management;

  ·         het gebruik van vrijkomende bedrijfspanden bij bedrijfsbeëindigingen t.b.v. starters op de ondernemersmarkt, blijkt niet altijd mogelijk omdat deze vrijkomende panden niet beantwoorden aan de gestelde eisen;

  ·         de reden om in dit kader aandacht te besteden aan kunstenaars vanaf 2007 heeft te maken de gefaseerde aanpak en de prioritering daarin in relatie tot de vrijkomende middelen;

  ·         de nota leidt op een aantal onderdelen tot besluitvorming, doch concretisering van de voorstellen zal grotendeels nog moeten plaatsvinden, met de nota is in ieder geval een goede start gemaakt;

  ·         nadat bij de Voorjaarsnota een aantal middelen ter beschikking is gesteld, zal de nota en de daarin neergelegde voorstellen nader invulling en een vervolg krijgen;

  ·         het rendement van het ‘Starterscentrum’ is voor Kerkrade sec niet bekend; de wethouder verwijst daarvoor naar de website: “www.starterscentrum.nl “.

   

  Wethouder Bosch gaat vervolgens o.m. nog in op de stand van zaken rond de ‘Bbz-regelingen’ en verwijst daarbij naar enkele cijfers en gegevns die de commissieleden in hun postvak zullen ontvangen.

   

  De voorzitter schorst vervolgens enkele minuten de commissievergadering.

  laden...
 • Agendapunt 5

   

  Vaststelling van het verslag van 14 maart 2007.

   

  Zonder verdere op- en/of aanmerkingen stelt de commissie het verslag vast.

  laden...
 • Agendapunt 6

   

  Ingekomen stukken en mededelingen raadscommissie Grondgebied en Economische Zaken d.d. 4 april 2007

   

  De commissie neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan.

  laden...
 • Agendapunt 7

   

  Lijst van toezeggingen

   

  De heer Dahlmans maakt ernstig bezwaar tegen het feit dat thans in de lijst is opgenomen dat het centrumplan eerst in september 2007 aan de orde zal worden gesteld. Spreker maakt tevens ernstig bezwaar tegen het feit dat op de raadsagenda van de raadsvergadering van 28 maart 2007 de suggestie is gewekt, dat er sprake zou zijn van ‘gedachtevorming’, doch er is enkel sprake geweest van informatieverstrekking. Spreker verzoekt de voorzitter zijn ongenoegen kenbaar te maken bij het college en in het presidium. O.m. mevrouw Fischer gaat er van uit dat de commissie over ongeveer zes weken zal worden geïnformeerd omdat dán, zoals tijdens de raad is medegedeeld, de intentieovereenkomst gereed zal zijn.

   

  Voor het overige gaat de commissie akkoord met de lijst van toezeggingen.

   

   

  laden...
 • Agendapunt 8

   

  Ontwerpbesluit inzake vaststelling ‘Bestemmingsplan Grachterheide’.

   

  Naar raad: ja, als Akkoordstuk

  Afspraken/standpunten:

   

  Mevrouw Fischer geeft aan akkoord te gaan met het voorliggend ontwerpbesluit en is tevens verheugd met de herplant die zal plaatsvinden.

  De heer van Aken vraagt zich o.m. af om hoeveel woningen het nu precies gaat, 158, óf 161. Daarnaast vraagt hij om een toelichting op het negatief saldo en de consequenties voor de gemeente hiervan. Tenslotte vraagt hij nog naar de waterhuishouding, het fijnstof en het dierentuintje aldaar.

  De heer Dahlmans verzoekt of het college in de toekomst per in te dienen project de relatie met de Parkstad woonvisie kan aangeven zodat de commissie/raad direct weet welke de (on)mogelijkheden zijn. Ook spreker vraagt zich af over hoeveel woningen het gaat en hoe het met het negatief saldo zit.

  Mevrouw Leusen en de heren Gehlen, Ploum, Heijltjes en Roland merken op akkoord te zijn met het voorliggend ontwerpbesluit.

   

  Wethouder Krasovec benadrukt het belang van het plan en de meerwaarde ervan in Kerkrade. Daar waar sprake is van een negatief saldo is dit voor rekening van marktpartijen, maar dat te lang wachten leidt tot een nog groter negatief saldo. Spreker is het eens met het weergeven van de stand van zaken rond de Parkstad woonvisie, die evenwel nog niet is afgerond. Maar de woningen van dit plan zijn wél vermeld in “Lekker thuis in Parkstad”.

   

  Wethouder Krewinkel gaat nog verder in op de milieuaangelegenheden in dit kader en wijst op het feit dat er vele procedures zijn gevoerd en de gemeente daarin slechts één enkele keer anders heeft moeten handelen op basis van een uitspraak. Voor het overige heeft de gemeente correct én zorgvuldig gehandeld, steeds partijen betrokken bij de voortgang en ook niets te verwijten valt. T.a.v. het dierentuintje vraagt spreker of de heer van Aken akkoord kan gaan met een bilaterale afspraak op dit punt omdat deze aangelegenheid een persoon betreft; en over personen wenst spreker niet te spreken in commissieverband. De heer van Aken gaat akkoord met een bilaterale afspraak met de wethouder op dit punt.

   

  De heer Stratermans gaat vervolgens nog in op:

  ·         aantallen: omdat er in het plan sprake is van een “circa” aanduiding zal een afwijkend aantal geen consequenties hebben (anders dan bij andere plannen);

  ·         groen: er verdwijnen netto meer bomen binnen het gebied, maar de herplant die is geraamd voor € 400.000,- , vindt ook buiten het plangebied plaats en alles geschiedt geheel conform de geldende richtlijnen;

  ·         fijnstof: de luchtkwaliteit wordt nauwelijks bepaald door de ontwikkeling van het plangebied weshalve er op dit punt geen onoverkomelijke bezwaren zijn. Voor wat betreft de o.m. door de GGD onderzochte invloed van de stroomtrein, kan worden opgemerkt dat deze overlast zich langs het emplacement slechts zal beperken tot  lichte aanslag op tuinmeubelen en witte was, maar voor de gezondheid levert dat geen enkel risico op;

  ·         waterhuishouding: daar waar in de oude situatie sprake was van een tweetal sloten zal in de nieuwe situatie rond de woonwijk een nieuwe greppel aangelegd worden, met poelen en met een aansluiting op de greppel langs de Calbertsweg.

   

  Op de vraag van de voorzitter of ontwerpbesluit als een akkoordstuk naar de raad kan, antwoordt enkel de heer van Aken dat hij de zaak met de fractie zal bespreken waarop de heer Roland reageert met de constatering dat de vragen die door de heer van Aken zijn gesteld in zijn ingediend bezwaar en in het licht van de procedure zijn beantwoord, ook vandaag wéér zijn gesteld en wéér beantwoord. Desgevraagd geeft de heer van Aken expliciet te kennen akkoord te gaan met het agenderen van het ontwerpbesluit op de raadsagenda als akkoordstuk, waarna de voorzitter constateert dat de commissie unaniem van oordeel is dat het een akkoordstuk is.

  laden...
 • Agendapunt 9

   

  Ontwerpbesluit inzake vaststelling ‘Bestemmingsplan Laethof’

   

  Naar raad: ja, als Akkoordstuk

  Afspraken/standpunten: --

  laden...
 • Agendapunt 10

   

  Ontwerpbesluit inzake intrekking raadsbesluit 06Rb057 d.d. 29 november 2006 inzake ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 1e herziening met uitzondering van het plangebied van de 2e deelkaart in te trekken

   

  Naar raad: ja, als Akkoordstuk

  Afspraken/standpunten:

  zie agendapunt 11

  laden...
 • Agendapunt 11

   

  Ontwerpbesluit inzake vaststelling ‘Bestemmingsplan buitengebied 1e herziening’

   

  Naar raad: ja, als Bespreekstuk

  Afspraken/standpunten:

  De agendapunten 10 en 11 worden samen behandeld en besproken!

   

  Wethouder Krasovec merkt op dat met de vaststelling van het bestemmingsplan buiten-gebied een situatie wordt geformaliseerd die er reeds lange tijd feitelijk is. De situatie is door juristen onderzocht.

   

  De heer Habets geeft een korte historische schets van de ontwikkelingen van m.n. het gebied van plankaart 2. In eerste instantie was sprake van een agrarische bestemming, waarna de steenberg werd aangelegd die in het kader van de ontwikkeling van ‘zwart-naar-groen’, vol is geplant met groen. Hieruit is een natuurgebied ontstaan waaraan de gemeente begin 21e eeuw een recreatieve bestemming wilde geven die door de Provincie destijds is tegengehouden vanwege de natuurwaarde van het terrein.

  Het probleem thans zit in de uitleg van artikel 18 van het convenant waarin is vastgelegd “..dat.. partijen geen wijzigingen aanbrengen in de bestaande situatie van de gebieden..”

  Volgens het college is er geen sprake van ‘een wijziging’ als de bestemming ‘natuur’ aan dit gebied wordt gegeven, terwijl provinciale afdelingen en de depute daar anders over denken. Bovendien als al blijkt dat het gebied deel gaat uitmaken van de buitenring zal in de te volgen procedures toch gekeken moeten worden naar de feitelijke situatie. Wethou-der Krasovec concludeert dan ook dat met de bestemming van dit gebied als natuur, enkel de feitelijke situatie wordt geformaliseerd en er geen sprake is van een wijziging zoals het convenant bedoelt.

   

  De heer Gehlen benadrukt dat zijn fractie van oordeel is dat het voorliggend ontwerp-besluit ‘een perfect stuk is’ en ‘goed onderbouwd’ is en er geen bezwaren tegen het be-stemmingsplan bestaan. Wat de VVD enkel onder de aandacht heeft willen brengen is de vraag of de gemeente niet in conflict komt met de bestemming van dit deel van het be-stemmingsplan buitengebied. In de brief van de depute van 2 april jl. blijkt duidelijk dat zijn uitleg van het convenant haaks staat op die van de gemeente/college en er naar oor-deel van de VVD een conflict is te verwachten. De inschatting van de risico’s wordt door de gemeente gemaakt en is door het college aangegeven in zijn brief van 2 april 2007. Dit afwegende, kan de VVD niet anders concluderen dan dat zij het niet eens is met die risico-inschatting, en derhalve tégen het vaststellingsbesluit moet stemmen.

   

  De voorzitter merkt op dat het enige risico dat de gemeente loopt gelegen is in een ont-houding van provinciale goedkeuring.

   

  De heer Heijltjes constateert dat juristen e.e.a. hebben onderzocht en dat het CDA ak-koord gaat met beide ontwerpbesluiten. Het bevreemdt de heer Kockelkorn dat beide ontwerpbesluiten al drie maanden bespreekstukken zijn en benadrukt het belang van snelle besluitvorming. De heer Roland gaat ook akkoord met beide ontwerpbesluiten.

   

  De voorzitter vat e.e.a. samen en concludeert dat de commissie akkoord gaat met het ontwerpbesluit tot intrekking van het eerder door de raad genomen besluit d.d. 29 no-vember 2006, als akkoordstuk en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestem-mingsplan buitengebied als bespreekstuk.

  laden...
 • Agendapunt 12   Toelichting Centrumplan   De toelichting op het Centrumplan is al vóór de vergadering bij schriftelijke mededeling van de agenda afgevoerd. De resterende agendapunten zijn hernummerd, waardoor de motie van de VVD inzake de verkeerssituatie bij de Campus ook nummer 12 heeft.
  laden...
 • Agendapunt 12

   

  (is hernummerd in agendapunt 12, omdat het Centrumplan van de agenda is afgevoerd)

   

   

  Bespreking motie VVD inzake verkeersveiligheidssituatie Campus

   

  Naar raad: nee

  Afspraken/standpunten:

  De commissie gaat unaniem akkoord met het verzoek van de voorzitter om de motie van de VVD inzake de verkeersveiligheidssituatie Campus ter pre-advisering voor te leggen aan het college.

  laden...
 • 13

  Rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 13

   

  (Is hernummerd in agendapunt 13, omdat het Centrumplan van de agenda is afgevoerd.)

   

  Rondvraag

   

  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

  laden...
 • 14

  Sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 14

   

  (Is hernummerd in agendapunt 14, omdat het centrumplan (12) van de agenda is afgevoerd)

   

  Sluiting

   

  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.50 uur.

  laden...

Downloaden audiofragment(en)