Cie. Grondgebied en Economische Zaken 07 februari 2007 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 00

  Identificatie

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken en Parkstad Limburg d.d. 7 februari 2007

   

  Aanwezige raadsleden:

  Aanwezige niet-raadsleden:

  dhr. J.G. Bok (BBK Lokaal) – voorzitter

  dhr. P.A.L.M. Dahlmans (BBK LOKAAL)

  dhr. M.A.H. van Aken (SP)

  dhr. E.H. Gehlen (VVD)

  mw. A.M.J.N. Fischer-Otten (GroenLinks)

  dhr. H.W. Gehring (PvdA)

  dhr. W.J. Heijltjes (CDA)

  dhr. M.J. Rouschen (Burgerbelangen)

  dhr. H.G. Housen (Burgerbelangen)

   

  dhr. L.A. Jongen (PvdA)

   

  dhr. P.H.L. Kockelkorn (PvdA)

  Afwezige niet-raadsleden cie. GEZ:

  dhr. W.M. Muller (Burgerbelangen)

   

  dhr. W.A.S.M. Ploum (Lijst Coumans)

  mw. M.W. Leusen-Michorius (PvdA)

  dhr. J. Roland (Burgerbelangen)

   

  dhr. M.J.L. Stevens (CDA)

   

  Mede-aanwezig:

   

  dhr. J.G.G. Bosch (wethouder)

   

  dhr. F. Krasovec (wethouder)

   

  dhr. P. Thomas (wethouder)

   

  laden...
 • 01

  Opening

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 1

   

  Opening door de voorzitter

   

  De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet een ieder van harte welkom.

  laden...
 • 02

  Spreektijd publiek

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 2

   

  Spreektijd voor het publiek

   

  Afspraken/standpunten:

  Van de mogelijkheid om in te spreken wordt door mevrouw Lataster gebruik gemaakt en wel t.a.v. ingelast agendapunt 8 “Toelichting stand van zaken Centrumplan”. Mevrouw Lataster, die namens de ondernemers van het centrum spreekt, trekt de conclusie dat het geduld van de ondernemers op is. Vorig jaar is vóór de verkiezingen ook al veel beloofd en steeds is uitsluitsel vooruitgeschoven. Spreekster vraagt zich af hoe het college deze impasse wenst te doorbreken. Geconstateerd wordt dat ook de raad niet wordt geïnformeerd, en in januari van dit jaar is zelfs de commissievergadering niet doorgegaan terwijl dit belangrijk onderwerp te bespreken was. Voor spreekster is opvallend dat direct na het bekend worden dat er een pagina grote advertentie zou worden geplaatst door de plaatselijke ondernemers, er een gesprek is belegd met Metroprop. Spreekster vraagt zich af welke de inhoud is van de financiële afspraken en contracten van weleer. Daarop geeft zij een toelichting op de chronologie van eigendomswisselingen en -verhoudingen hekelt daarin de lakse houding en het monopoliespel van het college. Tenslotte vraagt zij zich af hoe de oplossing zal uitzien die nog in het eerste kwartaal van dit jaar door wethouder Krasovec is toegezegd.

  laden...
 • 03

  Vaststelling agenda

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 3

   

  Vaststelling van de agenda

   

  Spreker deelt mede dat t.a.v. agendapunt 7 (bestemmingsplan Grachterheide) zal worden voorgesteld dit van de agenda af te voeren. Desgevraagd merkt wethouder Krasovec op dat bij nadere inspectie van de voorliggende stukken is gebleken, dat een onderbouwing van de economische haalbaarheid onvoldoende in het plan is verwerkt. Het plan zal derhalve op een later tijdstip aan commissie en raad worden voorgelegd. Agendapunt 7 komt te vervallen en agendapunt 8 (bouwvergunning) vernummerd tot agendapunt 7.

  Vervolgens geeft de voorzitter te kennen dat hem een verzoek heeft bereikt tot aanvulling van de agenda, namelijk een toelichting op de stand van zaken rond het centrumplan. De commissie gaat akkoord met dit in te lassen agendapunt en wordt daarmee (nieuw) agendapunt 8.

  laden...
 • Agendapunt 4

   

  Vaststelling van het verslag van 6 december 2006

   

  Afspraken/standpunten:

  Zonder op- en/of aanmerkingen stelt de commissie het verslag vast.

  laden...
 • Agendapunt 5

   

  Ingekomen stukken en mededelingen raadscommissie Grondgebied en Economische Zaken d.d. 7 januari 2007

   

  De commissie neemt de lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan.

  laden...
 • Agendapunt 6

   

  Lijst van toezeggingen

   

  Afspraken/standpunten:

  Actiepunt 110601 (onderzoek gratis OV); Op de vraag van mevrouw Fischer–Otten of de wijziging van de toevoeging bij ‘afhandeling verwacht’ te maken heeft met de perikelen rond het project gratis openbaar vervoer in Parkstad waarvoor Kerkrade vóór 15 december 2006 zou moeten zijn aangemeld, antwoordt de griffier ontkennend.

   

  Vervolgens gaat de commissie akkoord met de lijst van toezeggingen.

   

   

  laden...
 • Agendapunt 7 (OUD)

   

  Ontwerpbesluit inzake vaststelling van het bestemmingsplan “Grachterheide”.

   

  De plankaart is helaas niet digitaal beschikbaar. Deze ligt wel ter inzage.

   

  Het agendapunt is staande de vergadering op verzoek van wethouder Krasovec van de agenda afgevoerd vanwege het feit, dat de bouwer nog niet alle vereiste stukken had aangeleverd.

  laden...
 • Agendapunt 7 (NIEUW)

   

  Ontwerpbesluit inzake vaststelling elfde serie wijzigingen van de “Bouwverordening der gemeente Kerkrade 1993” (was eerst geagendeerd als agendapunt 8)

   

  Naar raad: ja als AKKOORDSTUK

  Openstaande vragen: --

  Afspraken/standpunten: --

  laden...
 • Agendapunt 8 (NIEUW en ingelast)

   

  Stand van zaken Centrumplan

   

  Afspraken/standpunten:

  Wethouder Krasovec licht de stand van zaken toe rond de ontwikkelingen van het Centrumplan. Spreker roept de afspraak met de commissie/raad in herinnering dat hij binnen het eerste kwartaal met een oplossing zal komen. Er zijn gesprekken geweest met partijen apart en samen, maar de situatie is nog niet rijp om over de inhoud te praten. Derhalve gaat spreker niet op de inhoud in. In de loop van volgende week volgt nog een gesprek met Metroprop waarna een oplossing wordt geboden zoals afgesproken en toegezegd in maart a.s. De komende gesprekken zullen moeten worden afgewacht.

  Vervolgens worden namens de fracties de navolgende op en aanmerkingen gemaakt;

  De heer Roland (Burgerbelangen): ook zijn geduld is op, maar er zijn afspraken gemaakt en de fractie zal de gesprekken die de wethouder nog zal voeren, afwachten; spreker zal derhalve niet vooruitlopen op die geplande gesprekken;

  De heer Jongen (PvdA); deelt de zorgen met de Kerkraadse middenstand, maar kan nu nog niets daarop zeggen, ook spreker wacht af en roept de afspraken in herinnering dat in het eerste kwartaal een oplossing zal worden geboden;

  De heer Stevens (CDA); wenst geen open deuren in te trappen en gaat uit van “afspraak = afspraak” en wat de duidelijkheid van e.e.a. betreft vraagt spreker om t.z.t. geïnfor-meerd te worden over de hem niet bekende gegevens en feiten die door inspreekster in chronologie zijn aangegeven;

  De heer Dahlmans (BBKLOKAAL); onbegrijpelijk dat de raad al jaren duidelijkheid vraagt en dat het college zich ook nu weer beraadt. Eerder is al gewezen op het vraagstuk van juridische haalbaarheid van plannen en de haalbaarheid om van partners “af te komen” . Spreker vraagt nogmaals dit te onderzoeken en heeft twijfels over de haalbaarheid van de toezegging binnen één maand een levensvatbaar voorstel voor te leggen;

  Mevrouw Fischer–Otten (GroenLinks); geeft aan dat Kerkrade “zwaar ziek is” en het reeds 1-minuut-óver-twaalf is. Spreekster vraagt zich af waarom winkeliers beschikken over de gedetailleerde gegevens terwijl zij dat niet heeft. Groen Links heeft onlangs nog een brief geschreven waarin om duidelijkheid wordt gevraagd. Als binnen een maand geen duidelijkheid wordt gegeven vraagt spreekster zich af wat het college de commissie / raad kan beloven;

  De heer van Aken (SP); vindt het jammer dat in januari het centrumplan niet is besproken en vindt dat de commissie voor de zoveelste keer met een kluitje in het riet wordt gestuurd.

  De heer Gehlen (VVD); erkent dat het 5-vóór-twaalf is en dat de VVD eertijds met tegenzin de afspraak heeft geaccepteerd om tot maart te wachten. Spreker begrijpt thans wel dat het college dan ook niets te melden heeft.

  De heer Ploum (Lijst Coumans); is verrast en vraagt zich af of wethouder Krasovec nog wel aan nachtrust toekomt, even verrassend vindt spreker dat drie wethouders aanwezig zijn om niets te zeggen. Hij vraagt zich af wat er gebeurt als de coalitie geconfronteerd wordt met een afspraak die niet gestand wordt gedaan en vraagt of het vertrouwen in de verantwoordelijke wethouder dan wordt opgezegd.

  Wethouder Krasovec reageert dat ook hij slecht slaapt van deze ontwikkelingen maar wijst op de laatste gesprekken en het belang deze af te wachten en bevestigt nogmaals de toezegging om in het eerste kwartaal te komen met duidelijkheid.

   

  De fracties reageren in tweede instantie waarbij zij in grote lijnen persisteren bij hun eerdere standpunten. Door met name Burgerbelangen en CDA wordt benadrukt dat er geen sprake is van het opzeggen van vertrouwen in noch wethouder noch college.

   

  Vervolgens ontspint zich een discussie omtrent de omvang en reikwijdte van de door de wethouder/college toegezegde ‘duidelijkheid’ in maart a.s. Betreft het duidelijkheid omtrent enkel de partners met wie de gemeente in zee gaat of betreft het daarnaast ook inhoudelijke duidelijkheid over een plan e.d. Wethouder Krasovec benadrukt o.m. de bevoegdheid van de raad/commissie om inhoudelijk e.e.a te bepalen en sluit af dat de raad een voorstel van het college kan verwachten en dat de raad/commissie “..op zijn wenken zal worden bediend.”

  laden...
 • 09

  Rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 9

   

  Rondvraag

   

  Openstaande vragen:--

  Afspraken:  De heer Dahlmans maakt van de rondvraag gebruik en juicht de komst van een openbaar invalidentoilet toe en geeft het college in overweging iets meer aandacht te besteden aan het uiterlijk alsmede aandacht te hebben aan de controleerbaarheid van de voorgenomen locatie.

  laden...
 • 10

  Sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 10

   

  Sluiting

   

  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19.35 uur.

  laden...

Downloaden audiofragment(en)