Cie. Grondgebied en Economische Zaken 17 september 2007 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 00

  Identificatie

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken d.d. 17 september 2007

                                                                

   

  Aanwezige raadsleden:

  Aanwezige niet-raadsleden:

  dhr. J.G. Bok (BBK Lokaal) – voorzitter

  dhr. P.A.L.M. Dahlmans (BBK Lokaal)

  dhr. M.A.H. van Aken (SP)

  dhr. H.W. Gehring (PvdA)

  mw. A.M.J.N. Fischer-Otten (GroenLinks)

  dhr. M.W. van Leusen-Michorius (PvdA)

  dhr. W.J. Heijltjes (CDA)

  dhr. M.J. Rouschen (Burgerbelangen)

  dhr. H.G. Housen (Burgerbelangen)

   

  dhr. P.H.L. Kockelkorn (PvdA)

   

  dhr. W.M. Muller (Burgerbelangen)

   

  dhr. J. Roland (Burgerbelangen)

   

  Mede-aanwezig:

  Afwezige raadsleden:

  dhr. F. Krasovec (wethouder)

  dhr. A.G. Coumans (Lijst Coumans)

  dhr. R. Krewinkel (wethouder)

  dhr. M.J.L. Stevens (CDA)

  dhr. P. Thomas (wethouder)

   

  dhr. (Metroprop)

   

  mw. K. Kuijpers (Stad)

  Afwezige niet-raadsleden:

  dhr. T. v.d. Velden (Stad)

   

  dhr. E. Komen (Stad)

  dhr. E.H. Gehlen (VVD)

  dhr. W. Bosten (Stad)

   

  dhr. C. Chudy (griffier)

   

  mw. B. Vermeersch-Dortants (griffie)

   

  laden...
 • Agendapunt 1

   

  Opening door de voorzitter

   

  De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet een ieder van harte welkom.

  laden...
 • 02

  Spreektijd publiek

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 2

   

  Spreektijd voor het publiek

   

  Afspraken/standpunten:

  Van deze mogelijkheid wordt door de heer P.J.H. Hilgers gebruik gemaakt in relatie tot agendapunt 12 (beslissing op bezwaarschrift gericht tegen hoogte van toegekende planschadevergoeding). Met instemming van de commissie spreekt de heer Hilgers niet in maar overhandigt hij de leden van de commissie een korte verklaring. In de verklaring vraagt de heer Hilgers zich af of de primaire planschadeadviseur van de gemeente om een reactie is gevraagd op het advies van de planschadeadviseur die de centrale bezwaarschriftencommissie in haar procedure heeft ingeschakeld.

   

  De voorzitter schorst de vergadering voor een korte leespauze voor de commissieleden en de vergadering na enkele minuten en deelt mede dat deze verklaring door de commissie bij de behandeling van agendapunt 12 betrokken kan worden.

  laden...
 • 03

  Vaststelling agenda

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 3

   

  Vaststelling van de agenda

   

  Afspraken/standpunten:

  De agenda wordt door de commissie ongewijzigd vastgesteld.

  laden...
 • Agendapunt 4

   

  Vaststelling van het verslag van 13 juni 2007.

   

  Afspraken/standpunten:

  Op verzoek van de heer Dahlmans, gaat de commissie akkoord met de vervanging van de term ‘stortkosten’ zoals vermeld op pagina 1, agendapunt 2, ‘spreektijd publiek’.

   

  Zonder verdere op- en/of aanmerkingen stelt de commissie het verslag vast.

  laden...
 • Agendapunt 5

   

  Ingekomen stukken en mededelingen raadscommissie Grondgebied en Economische Zaken d.d. 17 september 2007

   

  Afspraken/standpunten:

     Mededelingen

  ·         Wethouder Krewinkel deelt mede dat de begroting 2008 van Rd-4 een maand

           later dan gepland zal worden voorgelegd aan de commissie.

  Ingekomen stukken:

  ·         naar aanleiding van ingekomen stuk no. 6 (brief iz Carboonplein) vraagt de heer Dahlmans of er ook planwijzgingen aan de orde zijn nu de start van de werkzaam-heden rond het Carboonplein is vertraagd. De voorzitter merkt op dat door tussenkomst van de griffie deze vraag bilateraal zal worden beantwoord.

  Voor het overige gaat de commissie akkoord met alle ingekomen stukken.

  laden...
 • Agendapunt 6

   

  Lijst van toezeggingen

   

  Afspraken/standpunten:

  De commissie gaat akkoord met de lijst van toezeggingen.

  laden...
 • Agendapunt 7   Toelichting stand van zaken Centrumplan   Naar raad: n.v.t. Afspraken/standpunten: Na een korte inleiding door wethouder Krasovec, geeft de heer Fleer aan de hand van een power point presentatie een toelichting op opgesteld ‘vlekkenplan’ van het centrum van Kerkrade gebaseerd op o.m. de feitelijke situatie, de eigendomsverhoudingen en daarbij mede geïnspireerd door andere locaties in Nederland en daarbuiten.   Na de toelichting geeft de voorzitter aan, dat vragen gesteld kunnen worden en mogelijk zelfs een statement kan worden afgelegd maar dat er geen discussie plaatsvindt.   De leden van de commissie bekijken tijdens een korte schorsing de maquette van het Centrumplan en ontvangen vervolgens de presentatie van het Centrumplan.   Mede op basis van een aantal vragen blijkt dat de gedachten over situering van een hotel nog verder uitgekristalliseerd moeten worden. Als de hotelfunctie niet wordt bezet, zal het aantal woningen moeten worden uitgebreid met daarbij een aanpassing van de gevel van het theater. Het woningaanbod varieert en zal een combinatie zijn van middeldure en dure woningen; koop of huur is nog niet duidelijk. Voor het welslagen van de voorgestelde uitbreiding van het aantal m2 winkeloppervlak zijn enkele ‘trekkers’ van belang.   De heer Roland (Burgerbelangen): een ambitieus plan waarmee zijn fractie kan leven; De heer Kockelkorn (PvdA): is verrast en hoopt op een snelle uitvoering; De heer Dahlmans (BBK LOKAAL): nog geen statement, maar wil enkel weten wat dit plan betekent voor de overige winkeliers van Kerkrade; De heer Heijltjes (CDA): ambitieus plan en onderstrepen uitvoering ervan; De heer van Aken (SP): mooi plan, maar sluit aan bij BBK en wacht af welke de gevolgen zijn voor de rest van Kerkrade; Mevrouw Fischer (Groen Links): zijn het eens met wat er komt, alleen afwachtend en bezorgd; De heer Bok (Fractie Bok); stelt vraagtekens bij: 1) toets plan aan vastgestelde uit-gangspunten; 2) noodzaak zalencomplex en hotelaccommodatie en 3) voortbestaan Poststraat, Hoofdstraat, Marktstraat en Einderstraat.   Tenslotte sluit de voorzitter dit agendapunt af.
  laden...
 • Agendapunt 8

   

  Presentatie voortgang ontwikkelingen Rodahal

   

  Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.

  laden...
 • Agendapunt 9

   

  Toelichting ontwikkelingen klimaatbeleid algemeen en lokaal

   

  Naar raad: n.v.t.

  Afspraken/standpunten:

  De heer van der Velden geeft aan de hand van een power point presentatie een toelichting op de ontwikkelingen rond het klimaatbeleid zowel in algemene zin alsook vanuit lokaal perspectief. Vanaf 2008 zal naast het milieuaspect tevens aandacht worden besteed aan enkele ‘sociale’ aspecten die mede bepalend zullen zijn voor de nieuwe projecten in dit kader. Er zullen aan de nieuwe projecten enkele eisen worden gesteld t.a.v. werkgelegenheid, jeugd/jongeren bewustwording en besparing voor m.n. mensen aan de ‘onderkant’. Wethouder Krewinkel merkt op dat men voornemens is een ‘denktank’ op te richten; geen nieuwe adviesraad maar een netwerk van bijvoorbeeld afgestudeerden.

  Het project voor energiebesparingspakketten voor de kleine huishoudens is tot nog toe goed verlopen.

  laden...
 • Agendapunt 10

   

  Ontwerpbesluit inzake vaststelling 12e serie wijzigingen van de “Bouwverordening der gemeente Kerkrade 1993”

   

  Naar raad: ja, als Akkoordstuk

  Afspraken/standpunten:

  --

  laden...
 • Agendapunt 11

   

  Ontwerpbesluit inzake vaststelling voorbereidingsbesluit ten behoeve van perceel grond aan de Kohlbergsgracht

   

  Naar raad: ja, als Akkoordstuk

  Afspraken/standpunten:

  --

  laden...
 • Agendapunt 12

   

  Ontwerpbesluit inzake beslissing op bezwaarschrift gericht tegen de hoogte van de toegekende planschadevergoeding

   

  Naar raad: ja, als Akkoordstuk

  Afspraken/standpunten:

  Mevrouw Kuijpers beantwoordt desgevraagd enkele vragen waarbij zij o.m. ingaat op:

  -          de Centrale Bezwaarschriftencommisie is bevoegd een derde-deskundige in te schakelen en dat is gebeurd omdat er twee uiteenlopende adviezen voorlagen;

  -          het verschil in de adviezen zit o.m. in het feit dat JvO bij de bepaling van de waardevermindering voortdurend uitgaat van de oorspronkelijke agrarische bestemming, terwijl Houdringe de waardevermindering relateert aan de vooraf-gaande bestemmingswijziging;

  -          er is geen sprake van een trend inzake het indienen van bezwaarschriften tegen besluiten inzake vergoedingplanschade. Dit zogenaamde ‘contrair-besluit’ staat op zich. Wél is merkbaar dat steeds meer mensen gebruik maken van de mogelijk-heid tot indiening van een verzoek tot planschadevergoeding.

  De commissie is van mening dat het ontwerpbesluit als akkoordstuk aan de raad kan worden voorgelegd.

  laden...
 • Agendapunt 13

   

  Ontwerpbesluit inzake beslissing op bezwaarschrift gericht tegen afwijzingsbesluit tot toekenning van planschade

   

  Naar raad: ja, als Akkoordstuk

  Afspraken/standpunten:

  Mevrouw Kuijpers merkt desgevraagd op dat, nu het onderhavige plan nog niet wordt uitgevoerd, een toewijzing van planschade niet kan worden aangehouden dan wel op een later tijdstip kan worden teruggevorderd indien het plan uiteindelijk niet, of in gewijzigde vorm wordt uitgevoerd. Er is namelijk sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan, weshalve aan een toewijzing van planschade geen voorwaarden in die zin kunnen worden verbonden.

   

  De commissie is van mening dat het ontwerpbesluit als akkoordstuk aan de raad kan worden voorgelegd.

  laden...
 • Agendapunt 14

   

  Toelichting actualisatie Wegenbeheersplan

   

  Naar raad: n.v.t.

  Afspraken/standpunten:

  Na een korte inleiding geeft de heer Koomen aan de hand van een power point presentatie een toelichting op het wegenbeheerplan en de wijzen waarop daaraan uitvoering wordt gegeven. Benadrukt wordt o.m. dat het wegenonderhoud en de inzet van middelen er op gericht is het gemiddeld niveau op peil te houden en achterstanden op termijn weg te werken. Doch de praktijk is weerbarstig en de inzet van extra middelen gedurende de komende 4 jaar wordt mede bepaald door het aantal beschikbare fte’s.

   

  Wethouder Thomas merkt op dat de leden van de commissie de beschikking krijgen over de gepresenteerde sheets.

  laden...
 • Agendapunt 15

   

  Presentatie inzake effecten Europese Kaderrichtlijn ‘Water’ voor Kerkrade

   

  Naar raad: n.v.t.

  Afspraken/standpunten:

  Wethouder Thomas merkt op dat ondanks dat dit punt niet op de actielijst heeft gestaan, de actualiteit het noodzakelijk heeft gemaakt hierop in te gaan. Ingegaan zal worden op de samenhang tussen de vele kaders op het gebied van ’Water’ en waterbeheer.

   

  De heer Bosten geeft aan de hand van een power point presentatie een toelichting op de ontwikkelingen rond ‘waterkaders’ en waterbeheer en de positie die de gemeentelijke overheid daarin inneemt en de stand van zaken binnen Kerkrade. Ook deze sheets zullen de commissieleden ontvangen.

  laden...
 • 16

  Rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 16

   

  Rondvraag

   

  Afspraken:

  De voorzitter benadrukt dat de rondvraag niet is bedoeld voor vragen aan een wethouder of aan het college.

  Op de vraag van de heer Kockelkorn om de stand van zaken rond de woonvisie te agenderen, antwoordt de voorzitter dat e.e.a. mede afhankelijk is van de ontwikkelingen in Parkstedelijk verband en dat dit de aandacht van het presidium heeft.

  laden...
 • 17

  Sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 17

   

  Sluiting

   

  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.20 uur.

  laden...

Downloaden audiofragment(en)