Cie. Grondgebied en Economische Zaken 03 december 2008 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 00

  identificatie

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken d.d. 3 december 2008

   

  Aanwezige raadsleden:

  Aanwezige niet-raadsleden:

  dhr. J.G. Bok (Fractie Bok) – voorzitter

  dhr. P.A.L.M. Dahlmans (BBK LOKAAL)

  mw. A.M.J.N. Fischer-Otten (GroenLinks)

  dhr. E.H. Gehlen (VVD)

  dhr. W.J. Heijltjes (CDA)

  dhr. H.D.G. Meertens (PvdA)

  dhr. H.G. Housen (Burgerbelangen)

  mw. S. Rinkens (PvdA)

  dhr. P.H.L. Kockelkorn (PvdA)

  dhr. M.J. Rouschen (Burgerbelangen)

  dhr. W.M. Muller (Burgerbelangen)

   

  dhr. W.A.S.M. Ploum (Lijst Coumans)

   

  dhr. J. Roland (Burgerbelangen)

   

  Afwezige raadsleden:

   

  dhr. P.A.A. Bell (SP)

   

  dhr. M.J.L. Stevens (CDA)

   

  Mede-aanwezig:

   

  dhr. F. Krasovec (wethouder)

   

  dhr. T. Willems (Sector Stad)

   

  dhr. J. Schrijnemaekers (griffier)

   

  mw. B. Vermeersch-Dortants (griffie)

   

  mw. S. de Leeuw-Smeets (griffie)

   

  laden...
 • 01

  opening

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 1

   

  Opening door de voorzitter

   

  De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de commissie GEZ en alle overige aanwezigen van harte welkom. Afgemeld zijn dhrn. Bell en Stevens.

  laden...
 • Agendapunt 2

   

  Spreektijd voor het publiek

   

  Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot spreektijd voor het publiek.

  laden...
 • Agendapunt 3

   

  Vaststelling van de agenda

   

  Afspraken/Standpunten:

  Besloten wordt om agendapunt 7 en 8 te wisselen.

  De heer Schneider uit zijn ongenoegen over de late verzending van de Parkeernota en vraagt in verband met de gebrekkige voorbereiding om dit agendapunt door te schuiven naar de vergadering van januari. Hoewel de voorzitter en de overige leden van de commissie begrip hebben voor dit standpunt wordt dit voorstel niet overgenomen.

  laden...
 • Agendapunt 4

   

  Vaststelling verslag van de commissievergadering van 12 november 2008

   

  Naar raad: n.v.t.

  Opmerkingen:

  Op de vraag van dhr. Dahlmans waarom de ParkstadBox niet geagendeerd staat antwoord de voorzitter dat deze volgende week donderdag behandeld wordt in een gezamenlijke commissie met Parkstad Limburg.

  De heer Ploum merkt op dat op pagina 3 wordt vermeld dat in deze vergadering de aantallen afbraakpanden behandeld zouden worden.

  De voorzitter meldt dat dit onderdeel is van de ParkstadBox.

  Het verslag wordt conform vastgesteld.

  laden...
 • Agendapunt 5

   

  Ingekomen stukken en mededelingen

   

  Naar raad: n.v.t.

  De ingekomen stukken worden conform aangenomen.

  laden...
 • Agendapunt 6

   

  Lijst van toezeggingen commissie GEZ

   

  Naar raad: n.v.t.

  Afspraken/standpunten:

  De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

  laden...
 • Agendapunt 7

   

  Parkeernota

   

  Naar raad: n.v.t.

  Opmerkingen: De voorzitter geeft aan dat er geen ontwerpbesluit is toegezonden omdat het indeze een bevoegdheid van het college betreft. Voor wat betreft de late levering heeft de voorzitter met wethouder Krasovec afgesproken dat eventuele vragen ook op een later tijdstip schriftelijk kunnen worden gesteld.

  Openstaande vragen: geen

  Standpunten: Aandachtspunten die zijn besproken zijn o.a.:

  locaties voor extra te realiseren (tijdelijke) parkeerplaatsen, verschil in parkeerplaatsen bij duurdere woningen t.o.v. goedkopere, parkeerplaatsen voor werknemers in het centrum, parkeren in voortuinen, (afmetingen) invalidenparkeerplaatsen, frequentie parkeerdrukmeting, systematiek achteraf betaald parkeren, damesparkeerplaatsen in de parkeergarages.

  De wethouder zal nadrukkelijk bekijken of de systematiek van achterafbetaald parkeren opgenomen kan worden in de definitieve nota.

  Afspraak

  Wethouder Krasovec zegt toe dat besluiten, die worden genomen naar aanleiding van deze nota, worden teruggekoppeld in deze commissie.

  laden...
 • Agendapunt 8   Bespreken stand van zaken Centrumplan   Naar raad: n.v.t. Opmerkingen: Wethouder Krasovec licht de stand van zaken over het Centrumplan toe. Zo heeft het voorontwerp ter inzage gelegen en werkt men momenteel aan een ontwerpbestemmingsplan. Verwacht wordt dat deze omstreeks januari/februari 2009 vastgesteld kan worden door het college waarna deze mogelijk in de raadsvergadering van september behandeld kan worden. Verder wordt door de wethouder medegedeeld dat Metroprop het Centrumplan, conform afspraak, realiseert zonder de theaterpassage. Verder wordt gewezen naar het onverdeeld eigendom in de theaterpassage (77% is in bezit van 3W en 23% van de gemeente) waar momenteel aan wordt gewerkt om dit notarieel te splitsen. Met betrekking tot de uitbreiding van het Parkstad Limburg theater realiseert de gemeente dit zelf. In het theater moeten enkele aanpassingen doorgevoerd worden in het kader van de Arbo-wet alsook wat achterstallig onderhoud. De aanpassingen aan het theater worden in de samenspraak met Metroprop bij het Centrumplan meegenomen. Het theaterplein wordt ook door de gemeente zelf gerealiseerd, hiervan zijn echter nog geen tekeningen voorhanden omdat nog niet alle gronden van het Atrium in ons bezit zijn. Verder komt er een kwaliteitsfonds, waaruit 2 miljoen besteed kan worden aan hogere bouwkundige, architectonische kwaliteit en waaruit een bedrag van 1 miljoen aangewend kan worden voor extra kwaliteit in de openbare ruimte, direct aangrenzend aan het plangebied. Hierover zal in een latere commissievergadering uitleg worden gegeven. De heer Luttikholt legt uit dat het inpassen van de aanpassingen van het theater de laatste dagen tot veel wijzigingen in het ontwerp leidde, waardoor de maquette helaas niet voor deze avond klaar kon zijn. De kant waar het centrumplan aansluit bij het theater is nu redelijk goed in kaart gebracht, de kant bij de SNS bank en de oude V&D wordt nu ook ontwikkeld. Dat en ook de reeds ingekomen zienswijzen worden ook in de maquette meegenomen. In de maquette is alleen weergegeven wat volgens het bestemmingsplan mogelijk is. Ten aanzien van de theaterpassage kan hij melden dat de gewijzigde uitvoeringsvoorwaarden er reden toe waren om de initiatiefovereenkomst te verbreken.   Tenslotte wordt gewezen naar dinsdag 9 december a.s. wanneer  er in de burgerzaal een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd. Hier zal ook de maquette gepresenteerd worden. Ook is er een site over het centrumplan in de lucht: http://www.kerkrade-centrum.nl/. Standpunten: Aandachtspunten die zijn besproken zijn o.a.:de haalbaarheid van de tijdsplanning, de kwaliteit van de aansluiting van de theaterpassage en het centrumplan, de gevolgen van de kredietcrisis en de krimp, het aantal m2 uitbreiding, de inpassing van het theater in het centrumplan, de verdeling van het eigendom van de panden van de theaterpassage, eigendom van het theater, waarom geen verkoop theaterpassage eigendom van de gemeente aan ontwikkelaar, het aantal lagen van het centrumplan. Afspraken: Wethouder Krasovec zegt toe om de commissie na de bijeenkomst van 9 december van stukken en afbeeldingen te voorzien.
  laden...
 • 09

  rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 9

   

  Rondvraag

   

  Van dit agendapunt is door een technische storing geen audio beschikbaar.

   

  Naar raad: n.v.t.

  Opmerkingen: Geen vragen.

  laden...
 • 10

  sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 10

   

  Sluiting

   

  Van dit agendapunt is door een technische storing geen audio beschikbaar.

   

  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.30 uur.

  laden...

Downloaden audiofragment(en)