Cie. Grondgebied en Economische Zaken 09 april 2008 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 00

  Identificatie

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken d.d. 9 april 2008

                                                                

   

  Aanwezige raadsleden:

  Aanwezige niet-raadsleden:

  dhr. J.G. Bok (Fractie Bok) - voorzitter

  dhr. P.A.L.M. Dahlmans (BBK Lokaal)

  mw. A.M.J.N. Fischer-Otten (GroenLinks)

  dhr. E.H. Gehlen (VVD)

  dhr. W.J. Heijltjes (CDA)

  mw. S. Rinkens (PvdA)

  dhr. H.G. Housen (Burgerbelangen)

  dhr. M.J. Rouschen (Burgerbelangen) tot 19.50 uur

  dhr. P.H.L. Kockelkorn (PvdA)

   

  dhr. W.M. Muller (Burgerbelangen)

   

  dhr. W.A.S.M. Ploum (Lijst Coumans)

   

  dhr. J. Roland (Burgerbelangen)

   

  dhr. M. Stevens (CDA)

   

  Mede-aanwezig:

  Afwezige niet-raadsleden:

  dhr. F. Krasovec (wethouder)

  dhr. H. Meertens (PvdA)

  dhr. P. Thomas (wethouder)

   

  dhr. H. Engelen (Stad)

   

  dhr. J. Schrijnemaekers (griffier)

   

  mw. B. Vermeersch-Dortants (griffie)

   

  laden...
 • Agendapunt 1

   

  Opening door de voorzitter

   

  De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de commissie GEZ en alle overige aanwezigen van harte welkom.

  laden...
 • 02

  Spreektijd publiek

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 2

   

  Spreektijd publiek

   

  Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot spreektijd voor het publiek.

  laden...
 • 03

  Vaststelling agenda

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 3

   

  Vaststelling agenda

   

  GroenLinks geeft aan bij agendapunt 8 een toelichting verwacht te hebben en geen voorgenomen raadsbesluit. Men stelt voor om het agendapunt van deze vergadering af te voeren en t.z.t een nieuwe vergadering te beleggen zodat men meer tijd heeft om een (gedegen) fractiestandpunt uit te brengen.

  BBKLokaal kan zich hier grotendeels in vinden met de kanttekening dat wel de presentatie in deze vergadering kan worden gehouden maar de besluitvorming in een volgende vergadering. Mocht de commissie dit niet wenselijk achten dan stelt BBKLokaal voor om het centrumplan in ieder geval als bespreekpunt in de raadsvergadering op te voeren en zeker niet als hamerstuk.

  De voorzitter zegt toe bij de behandeling van agendapunt 8 hierop terug te komen.

  Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

  laden...
 • Agendapunt 4

   

  Vaststelling verslag d.d. 12 maart 2008.

   

  Naar raad: n.v.t.

  Opmerkingen:

  Mevrouw Fischer vraagt aan wethouder Krasovec of deze al onderzocht heeft of de Niersprinkstraat in zijn oude staat hersteld kan worden. De voorzitter stelt voor om hierin de correcte procedure te volgen en dergelijke vragen schriftelijk af te handelen.

  De heer Bell geeft aan dat hij wel bij de vergadering aanwezig was maar dat hij niet staat vermeld bij de presentielijst. Voor het overige wordt het verslag conform aangenomen.

  laden...
 • Agendapunt 5

   

  Ingekomen stukken en mededelingen

   

  De ingekomen stukken worden conform aangenomen.

  laden...
 • Agendapunt 6

   

  Lijst van toezeggingen

   

  Naar raad: n.v.t.

  Afspraken/standpunten:

  De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

  laden...
 • Agendapunt 7

   

  Presentatie uitgifte gronden en werkgelegenheidsstructuur

   

  Naar raad: n.v.t.

  Afspraken/standpunten:

  Wethouder Thomas geeft een toelichting inzake de werkgelegenheidsstructuur van zowel de gemeente als Parkstad Limburg met in het bijzonder de positie die de Kerkraadse bedrijventerreinen hierin innemen.

  Zo wordt de commissie o.a. medegedeeld dat de gemeente Kerkrade bijna 20% van alle arbeidsplaatsen in Parkstad voor haar rekening neemt, dat de zes bedrijfsterreinen in Kerkrade nagenoeg vol zitten en dat de gemeente derhalve zal inzetten op het behoud en het uitbouwen van werkgelegenheid op de bestaande bedrijventerreinen.

  Tevens wordt de commissie erop gewezen dat binnen de regio Parkstad Kerkrade de afgelopen 10 jaar de meeste hectaren aan bedrijfsterreinen heeft afgezet alsook het de grootste relatieve aandeel bedrijventerreinen heeft.

  Na een aantal technische vragen vanuit de commissie wordt de presentatie afgesloten.

  De commissie zal de presentatie schriftelijk ontvangen. Tevens wordt deze digitaal op het netwerk geplaatst.

  laden...
 • Agendapunt 8   Toelichting ontwikkelingen centrumplan   Naar raad: Ja, als bespreekstuk Standpunten: Wethouder Krasovec geeft aan dat de gemeente -in samenwerking met Metroprop en 3W- de afgelopen maanden hard heeft gewerkt aan o.a. de voorliggende realiseringsovereenkomst. Dat oorspronkelijk alleen een toelichting op de agenda stond en pas later voornoemde overeenkomst is nagezonden heeft alles te maken met het feit dat het college de vaart erin wilt houden. De wethouder heeft er echter alle begrip voor indien de commissie besluit om het ontwerpbesluit inzake de realiseringsovereenkomst in een volgende vergadering te behandelen.   De heer Engelen geeft vervolgens een toelichting op het investeringsbudget en de kostenraming zoals die staan aangegeven op de nota van toelichting.   Zoals eerder aangegeven werd vanuit GroenLinks en BBKLokaal geopperd om het besluit naar de vergadercyclus van mei over te hevelen. De voorzitter vraagt nu hoe de rest van de commissie hierover denkt. Burgerbelangen geeft aan het besluit in deze vergadercyclus te willen behandelen. Zij zijn dan ook tevreden dat e.e.a. conform de tijdsplanning is gehaald. De PvdA vindt het een goed stuk en is ook van mening dat dit op de agenda van komende raadsvergadering gezet kan worden. Ook LijstCoumans prijst de voortvarendheid van het college en behoeft verder geen uitstel. BBKLokaal ziet ook graag vaart in de ontwikkelingen maar vindt het haar taak om kritisch deze ontwikkelingen te volgen. Men heeft dan ook een aantal technische vragen. Nadat -later in de vergadering- alle vragen beantwoord zijn door de wethouder danwel door dhr. Engelen en mw. Kuipers gaat BBKLokaal ermee akkoord dat het stuk als bespreekpunt wordt behandeld in de raadsvergadering van april.  Het CDA is tevreden dat na al die jaren van voorbereiding de stukken conform tijdsplanning aan deze commissie worden gepresenteerd en is voorstander om dit onderwerp te behandelen in komende raadsvergadering, eventueel als bespreekpunt. Het CDA spreekt haar waardering uit over het college. De VVD geeft aan dat door de late verzending de fractie de stukken niet afdoende heeft kunnen beoordelen. Men kan dus ook geen hard standpunt innemen maar geeft aan akkoord te gaan met hetgeen wat de commissie besluit over de wijze van behandeling. De SP is van mening dat het stuk als bespreekpunt dient te worden behandeld in de komende raadsvergadering. GroenLinks vindt het ook belangrijk dat de voortgang in dit dossier gewaarborgd blijft en kan –ook omdat al haar technische vragen beantwoord zijn door de wethouder – ermee instemmen dat onderhavig onderwerp terugkeert als bespreekpunt in de raadsvergadering van deze maand. FractieBOK complimenteert het college dat e.e.a. binnen de afgesproken termijnen is ontwikkeld. Toch blijft FractieBok van mening dat het centrumplan zoals deze nu wordt gepresenteerd een “broek te groot” is voor deze stad. Verder wordt gesteld dat e.e.a effect zal hebben op de (nabijgelegen) omgeving, zoals Villa Bergstein. Tenslotte wordt het college dringend verzocht om tijdens de bouwwerkzaamheden eventuele hinder niet uit het oog te verliezen en zich sterk te maken voor de kwaliteit van het bestaande centrum.   Wethouder Krasovec proeft dat de raad vertrouwen heeft in het centrumplan. De wethouder zegt toe dat indien er omtrent het centrumplan vanuit de fracties nog vragen opkomen deze tijdig vooraf aan de raadsvergadering schriftelijk gesteld kunnen worden. Mogelijke vragen en de antwoorden daarop zullen via de griffie aan alle fracties kenbaar worden gemaakt.   De PvdA stelt dat vragen die nu al zijn beantwoord niet opnieuw in de raadsvergadering behandeld moeten worden. Op de vraag van LijstCoumans of mbt Villa Bergstein afspraken zijn gemaakt met de projectontwikkelaar antwoordt de wethouder dat ontwikkelingen met BAM gaande zijn en dat hierover op dit moment nog geen verdere concrete uitspraken gedaan kunnen worden. Op een vraag van BBKLokaal antwoordt de wethouder dat hun veronderstelling juist is dat de besluitvorming betrekking heeft op zowel de realiseringsovereenkomst, het bijbehorende stedenbouwkundig plan, de programmatische invulling en de bijbehorende financiering.   Afspraken: De raad zal in de vergadering van 23 april een besluit nemen over zowel de realiseringsovereenkomst, het plan, het programma als ook de financiering. Nog niet gesteld technische vragen kunnen per mail aan de wethouder worden (door)gezonden zodat beantwoording voor de raadsvergadering kan plaatsvinden.
  laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

 • 09

  Rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 9

   

  Rondvraag

   

  Naar raad: n.v.t.

  Afspraken/standpunten: -

  Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

  laden...
 • 10

  Sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 10

   

  Sluiting

   

  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.00 uur.

  laden...

Downloaden audiofragment(en)