Cie. Grondgebied en Economische Zaken 13 februari 2008 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 00

  Identificatie

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken d.d. 13 februari 2008

                                                                

   

  Aanwezige raadsleden:

  Aanwezige niet-raadsleden:

  dhr. J.G. Bok (Fractie Bok) - voorzitter

  dhr. P.A.L.M. Dahlmans (BBK Lokaal)

  mw. A.M.J.N. Fischer-Otten (GroenLinks)

  dhr. E.H. Gehlen (VVD)

  dhr. W.J. Heijltjes (CDA)

  dhr. H. Meertens (PvdA)

  dhr. H.G. Housen (Burgerbelangen)

  mw. S. Rinkens (PvdA)

  dhr. P.H.L. Kockelkorn (PvdA)

  dhr. M.J. Rouschen (Burgerbelangen)

  dhr. W.M. Muller (Burgerbelangen)

   

  dhr. W.A.S.M. Ploum (Lijst Coumans)

   

  dhr. J. Roland (Burgerbelangen)

   

  dhr. M. Stevens (CDA)

   

  Mede-aanwezig:

   

  dhr. F. Krasovec (wethouder)

   

  dhr. R. Krewinkel (wethouder)

   

  mw. K. Kuijpers (Stad)

   

  dhr. M. Stevens (Stad)

   

  mw. B. Jacobs-van Dongen (griffier)

   

  mw. B. Vermeersch-Dortants (griffie)

   

  laden...
 • Agendapunt 1

   

  Opening door de voorzitter

   

  De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

  laden...
 • 02

  Spreektijd publiek

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 2

   

  Spreektijd publiek

   

  Dhr. Huppertz voert als woordvoerder en als gemachtigde het woord namens bewoners van de Niersprinkstraat inzake het agendapunt “Ontwerpbesluit inzake verzoek om herziening verkeersveiligheidsplan”. Hij verwijt het college onder andere onbehhoorlijk bestuur. Concreet vraagt hij de commissie nu geen standpunt in te nemen zodat de lede de mogelijkheid hebben (en nemen) om naar de meningen en standpunten van de bewoners te luisteren. Tevens verzoekt hij de raad in februari aanstaande nog geen besluit te nemen. Ten slotte verzoekt hij niet artikel 8.2 van de AWB van toepassing te laten zijn op het voorstel maar artikel 7.2.

  De voorzitter geeft na het betoog van dhr. Huppertz aan dat er geen tijd meer is voor gedachtewisseling met de commissie. Gezien de forse uitspraken die richting college zijn geuit stelt hij de commissie voor de vergadering te schorsen zodat hij overleg kan voeren met wethouder Krasovec. De commissie stemt hiermee in.

  Na de schorsing stelt de voorzitter voor het ontwerpbesluit van de agenda af te voeren en te verplaatsen naar de vergadering van maart. De commissie stemt hiermee in.

  De voorzitter schorst de vergadering zodat de mensen van de Niersprinkstraat de vergadering kunnen verlaten.

  laden...
 • 03

  Vaststelling agenda

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 3

   

  Vaststelling agenda

   

  De agenda wordt zodanig aangepast dat agendapunten waarvoor mensen zitting hebben op de publieke tribune, naar voren worden geschoven. Concreet:

  4. verslag 16 januari

  5. Ingekomen stukken

  6. Lijst van toezeggingen

  7. parkeerproblematiek Lindenhof

  8. centrumplan

  9. ontwikkelingen ‘afval’

  Het ontwerpbesluit inzake verzoek om herziening verkeersveiligheidsplan is van de agenda afgehaald (zie agendapunt 2).

  laden...
 • Agendapunt 4

   

  Vaststelling verslag 16 januari 2008

   

  Naar raad: n.v.t.

  Openstaande vragen: geen

  Afspraken/standpunten: Het verslag wordt conform vastgesteld.

  laden...
 • 05

  Ingekomen stukken

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 5

   

  Ingekomen stukken en mededelingen

   

  Naar raad: n.v.t.

  Afspraken/standpunten:

  De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

  laden...
 • Agendapunt 6

   

  Lijst van toezeggingen

   

  Naar raad: n.v.t.

  Afspraken/standpunten: geen

  laden...
 • Agendapunt 7

   

  Parkeerproblematiek Lindenhof – Brede School

   

  Naar raad: n.v.t.

  Opmerkingen:

  Dhr. Dahlmans  was initiatiefnemer van toevoeging van dit punt op de agenda. Hij geeft een korte terugblik op dit onderwerp. Hij merkt op dat de voorliggende oplossing van het college niet strookt met de oplossingsrichtingen die de commissie in november 2007 aan het college heeft mee gegeven. Hij verwacht dat door de nu voorliggende oplossing nog meer parkeerdruk zal ontstaan.

  Hij stelt voor dat het college de maatregelen intrekt dan wel herziet en dringt aan op meer dan 20 parkeerplaatsen; de grond in erfpacht geven bij wonen Zuid zodat zij een slagboom kunnen plaatsen; en overleg met de brede school om te bezien of de ingang aan de andere zijde gebruikt kan worden.

  Dhr. Roland geeft aan eerst een reactie van de wethouder te willen horen. Voorlopig volgt hij het voorstel van het college en hoopt uiteindelijk tot een geschikte oplossing te komen.

  Dhr. Kockelkorn vindt discussie nu niet zinvol. De commissie heeft de wensen in de vergadering van november aangegeven en verwacht dat deze gevolgd worden gevolgd door een stuk in de commissie van maart.

  Dhr. Stevens pleit voor duidelijkheid naar de bewoners. Deze mensen zijn nu voor de 2e keer hier en nu lijkt er weer geen duidelijkheid te komen. Dit mag geen derder keer gebeuren. Verder heeft hij nog geen argumenten gezien waarom het voorstel uit de commissie van november 2007 niet gevolgd wordt.

  Dhr. Ploum ziet het plan van het college ook niet als verlengstuk van de commissie van november.

  Mw. Fischer-Otten geeft aan dat er in het voorstel wellicht rekening gehouden is met de  bewoners boven de brede school. Het voorstel nu bevat echter niet de lijn van de commissie als het gaat om de bewoners van de Lindenhof.

  Dhr. Bell geeft aan dat de Lindenhof prioriteit heeft.

  De voorzitter merkt op dat de commissie geen besluitvormende bevoegdheid heeft. De commissie kan adviseren en hopen dat het college het advies opvolgt.

  Wethouder Krasovec geeft een korte toelichting. De wijze waarop de nieuwe situatie wordt ingevuld is deze week in de Zuid-Limburger gepubliceerd. Met betrekking tot de slagboom geeft hij aan dat hij eerst wil laten onderzoeken wat de gevolgen zijn voor andere plaatsen in Kerkrade. Voorts is bij de nieuwe indeling rekening gehouden met het behoud van de “plein”-gedachte. Verder geeft hij aan dat er met de brede school gepraat zal worden inzake de ingang van het gebouw.

  De commissie discussieert vervolgens nog kort over het onderwerp en de te volgen weg van het stuk.

  Afspraken/standpunten:

  De commissie stemt ermee in dat in de vergadering van maart 2008 een schriftelijk stuk van het college met de voorgenomen maatregelen ligt. De commissie gaat er hierbij vanuit dat deze in overeenstemming zijn met hetgeen reeds eerder (cie november, waaronder brief naar Wonen-Zuid inzake erfpacht grond) naar voren is gebracht.

  laden...
 • Agendapunt 8   Toelichting stand van zaken Centrumplan en m2 winkelruimte Centrumplan   Naar raad: n.v.t. Opmerkingen: Wethouder Krasovec geeft een toelichting. Ten aanzien van het aantal m2 winkelruimte is er een DPO onderzoek uitgevoerd. Het is nu nog een concept stuk waarvan na behandeling in het college ook de commissie op de hoogte zal worden gesteld. Conform de intentie-overeenkomst is een vlekkenplan opgesteld en is over de financiële randvoorwaarden onderhandeld. Het vlekkenplan is in de periode augustus – september aan de klankbordgroep en commissie gepresenteerd. De onderhandelingen over de financiële randvoorwaarden hebben enige tijd in beslag genomen, omdat het nieuwe plan niet te vergelijken is met het vorige 3W-plan qua  programma. Dit heeft consequenties voor de grondexploitatie-opzet. Conform de door de Raad vastgestelde methodiek van de residuele grondwaarde is de grondwaarde van de gemeentegrond bepaald. In december vorig jaar is het vlekkenplan nog aan alle ondernemers gepresenteerd. Verder deelt hij een planning uit (wordt toegevoegd aan het verslag). Hierin is opgenomen dat de realisatieovereenkomst in maart aan de Commissie en Raad zal worden gepresenteerd, onder voorbehoud dat Metroprop definitief akkoord gaat met de realiseringsovereenkomst  Ook doet hij mededeling van het instellen van een kwaliteitsfonds. Dit fonds zal ook worden ingezet voor het upgraden van de openbare ruimte in en om het plangebied. De commissie geeft aan benieuwd te zijn naar de definitieve uitwerkingen. Tevens wordt er aandacht gevraagd voor de inbreng van 3W (m.n. theater) en de gemeente zelf en de panden die niet direct in het Metroprop plan vallen. Ook is men benieuwd naar het DPO-onderzoek, mede in relatie tot de afspraken met Heerlen over het aantal m2 winkelruimte. De voorzitter dankt de wethouder voor de inbreng.
  laden...
 • Agendapunt 9

   

  Toelichting inzake ontwikkelingen en stand van zaken ‘afval’.

   

  Naar raad: n.v.t.

  Opmerkingen:

  Wethouder Krewinkel geeft aan dat deze presentatie de laatste in een rij van 4 is op het gebied van milieu.

  Dhr. Stevens geeft de presentatie (deze zal digitaal aan de leden van de commissie

  worden verstrekt) waarna de commissie vragen stelt.

  Op de vraag of de afvaltarieven zullen gaan stijgen wordt geantwoord dat dit duidelijk zal worden in de begroting 2009 van RD4. Deze wordt binnen enkele maanden verwacht.

  Door de mogelijkheid voor inwoners om tegen een vergoeding een extra afvalbak te gebruiken is een extra opbrengst gegenereerd van €62.000,-/jaar. Wat gebeurt er met dit geld? Deze opbrengst wordt verrekend met het tarief (hetgeen een verlaging van het tarief betekend).

  Daarnaast worden vragen gesteld over de ervaringen van andere gemeenten die al met diftar werken en eventuele extra kosten als gevolg van zwerfvuil.

  Wethouder Krewinkel geeft aan dat er vele cijfers bekend zijn van evenzoveel methodes afvalinzameling bij gemeenten in het land. De werkelijke situatie in Kerkrade is volgens hem nu echter niet te benaderen. Hij wil dan ook niet overhaast te werk gaan. Hij wil eerst bij vergelijkbare gemeenten (Heerlen, Brunssum, Landgraaf) zien wat de resultaten zijn. Voorlopig zal er aan de inzamelwijze en wijze van tariefstelling van Kerkrade dan ook niets wijzigen.

   

  laden...
 • Agendapunt 9

   

  Ontwerpbesluit inzake verzoek om herziening verkeersveiligheidsplan

  laden...
 • 10

  Rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 10

   

  Rondvraag

   

  Naar raad: n.v.t.

  De voorzitter heeft een tweetal mededelingen.

  De commissie zal in het postbakje een schrijven ontvangen inzake het beleid van verkoop c.q. ingebruikgeving van gemeentegronden.

  Verder maakt hij de commissie attent op de woningmarkt Kerkrade die zondag 30 maart plaatsvindt in het socio-project te Eygelshoven van 10.00 – 17. 00 uur.

  Dhr. Dahlmans vraagt naar aanleiding van antwoorden op art. 38 vragen inzake Veolia van BBKLokaal aandacht voor de verdere ontwikkelingen. De griffie zal dit verzoek doorgeleiden.

  laden...
 • 11

  Sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 11

   

  Sluiting

   

  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 uur.

  laden...

Downloaden audiofragment(en)