Cie. Grondgebied en Economische Zaken 09 april 2009 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 00

  identificatie

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken d.d. 9 april 2009

   

  Aanwezige raadsleden:

  Aanwezige niet-raadsleden:

  dhr. J.G. Bok (Fractie Bok) – voorzitter

  dhr. P.A.L.M. Dahlmans (BBK LOKAAL)

  dhr. P.A.A. Bell (SP)

  dhr. E.H. Gehlen (VVD)

  mw. A.M.J.N. Fischer-Otten (GroenLinks)

  dhr. H.D.G. Meertens (PvdA)

  dhr. W.J. Heijltjes (CDA)

  mw. S. Rinkens (PvdA)

  dhr. H.G. Housen (Burgerbelangen)

  dhr. M.J. Rouschen (Burgerbelangen)

  dhr. P.H.L. Kockelkorn (PvdA)

   

  dhr. W.A.S.M. Ploum (Lijst Coumans)

  Afwezige raadsleden:

  dhr. J. Roland (Burgerbelangen)

   

  dhr. M.J.L. Stevens (CDA)

  dhr. W.M. Muller (Burgerbelangen)

  Mede-aanwezig:

   

  dhr. F. Krasovec (wethouder)

   

  dhr. M. Stevens (Sector Stad)

   

  mw. S. Ilbrink (Sector Stad)

   

  dhr. T. v.d. Velden (Sector Stad)

   

  dhr. J. Schrijnemaekers (griffier)

   

  mw. B. Vermeersch-Dortants (griffie)

   

  laden...
 • 01

  opening

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 1

   

  Opening door de voorzitter

   

  De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de commissie GEZ en alle overige aanwezigen van harte welkom.

  laden...
 • Agendapunt 2

   

  Spreektijd voor het publiek

   

  Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot spreektijd voor het publiek.

  laden...
 • Agendapunt 3

   

  Vaststelling van de agenda

   

  Afspraken/Standpunten:

  Hoewel de voorzitter nog steeds achter zijn mening staat, kwam hij achteraf tot de conclusie dat hij mogelijk een te harde toon heeft gehanteerd inzake de mededeling van de wethouder betreffende de Buitenring.

  Onder het motto “c’est le ton qui fait la musique” verontschuldigt de voorzitter zich dan ook naar wethouder Krasovec.

  laden...
 • Agendapunt 4

   

  Vaststelling verslag van de commissievergadering van 11 maart 2009

   

  Naar raad: n.v.t.

  Opmerkingen:

  De BBK Lokaal verwijst naar blz. 2 en vraagt of hun voorstel mbt de zekerheidsstelling in de Procedureverordening inzake advisering tegemoetkoming planschade is opgenomen.

  Mw. Ilbrink deelt mede dat enkele onderdelen van de verordening nog nader uitgewerkt dienen te worden maar dat dit wel de intentie is.

  Voor het overige wordt het verslag conform vastgesteld.

  laden...
 • Agendapunt 5

   

  Ingekomen stukken en mededelingen

   

  Naar raad: n.v.t.

  Opmerking:  Wethouder Krasovec verwijst naar de raadsopdracht mbt de Buitenring en deelt de commissie mede dat de financiële consequenties (kosten) van de alternatieven inmiddels inzichtelijk zijn gemaakt.

  Afspraak: Op korte termijn zal een terugkoppeling naar de raad plaatsvinden. 

  laden...
 • Agendapunt 6

   

  Lijst van toezeggingen commissie GEZ

   

  Naar raad: n.v.t.

  Afspraken/standpunten:

  laden...
 • Agendapunt 7

   

  Informatie m.b.t. cijfers inzake industrieterreinen (uitgifte kavels en bedrijvigheid)

   

  Naar raad:

  Opmerkingen:

  Wethouder Thomas geeft een toelichting op de gemeentelijke uitgifte bedrijvenpark Rodaboulevard. Zo wordt uitgelegd dat het bedrijventerrein bestaat uit twee delen, namelijk een stedelijk dienstenterrein Parkstad Limburg Stadion e.o. en een industrieel gedeelte. Daarnaast wordt stilgestaan bij een aantal gevestigde bedrijven alsook bij de criteria voor de invulling van de kavels.

  Ook wordt stilgestaan bij het hoge uitgifteniveau Rodaboulevard (koploper binnen PL) en het hoge aantal arbeidsplaatsen per ha dat op het industriële gedeelte is gecreëerd.

  Ter afsluiting kan de wethouder de commissie mededelen dat Kerkrade bijna door zijn voorraad bedrijventerreinen heen is .

  Openstaande vragen:geen.

  Standpunten:

  Afspraak:

  De PvdA vraagt of ook over de overige bedrijventerreinen een dergelijke presentatie gegeven kan worden. Wethouder Thomas zegt hierop toe de commissie in algemene zin periodiek te blijven informeren.

  De voorzitter zal het presidium verzoeken om een soortgelijke presentatie te agenderen voor komende raadsvergadering.

  laden...
 • Agendapunt 8

   

  Ontwerpbesluit inzake vaststellen sociaal klimaatbeleid gemeente Kerkrade uitvoeringsprogramma 2009-2012

   

  Naar raad: Ja, als akkoordstuk

  Opmerkingen: Naar aanleiding van vragen van GroenLinks en BBK Lokaal antwoordt wethouder Krewinkel dat huiseigenaren bij programma 10 “uitvoering Essent bespaarplan” in het programma aan bod komen. Zo kunnen zij gebruik maken van subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen, een zonneboiler en dergelijke. Dit zal ook nadrukkelijk gepubliceerd worden in de Zuid-Limburger.

  Op een vraag van BBK Lokaal antwoordt de wethouder dat per project wordt bekeken of en hoe er kan worden gemonitord om te bezien of een project succesvol is geweest.

  Op een vraag van Burgerbelangen hoeveel de 2% energiebesparing daadwerkelijk is, antwoordt de wethouder dat dit verschilt per gebouw.

  Standpunten:

  De voorzitter concludeert dat het ontwerpbesluit door alle aanwezigen breed wordt gedragen.

  Afspraken: De voorzitter zal het presidium verzoeken om een soortgelijke presentatie te agenderen voor komende raadsvergadering.

  laden...
 • Agendapunt 9

   

  Ontwerpbesluit inzake het betalingsverkeer rond het Verpakkingsconvenant

   

  Naar raad: Ja, als akkoordstuk

  Opmerkingen: geen

  Standpunten: De commissie gaat akkoord met onderhavig ontwerpbesluit

  Afspraken: geen

  laden...
 • Agendapunt 10

   

  Initiatiefvoorstel van Burgerbelangen inzake plastic verpakkingsmateriaal

   

  Naar raad: n.v.t.

  Opmerkingen:

  Burgerbelangen geeft aan dat de werkelijkheid het initiatiefvoorstel inmiddels heeft achterhaald. Dit wordt verder onderstreept door wethouder Krewinkel.

  Zo wordt door de wethouder uitgelegd dat vorig jaar al bekeken is om plastic apart in te zamelen. In verband met de hoge kosten werd destijds hiervan afgezien, echter tegenwoordig zijn de opbrengsten meer in overeenstemming met de uitgaven.

  In november van dit jaar zal dan ook een start worden gemaakt met het apart inzamelen van plastic afval. De netto-opbrengsten zijn dit jaar begroot op €1,50 per huishouden.

  Standpunten: Gezien bovenstaande wordt het initiatiefvoorstel niet verder behandeld.

  Afspraken: geen

  laden...
 • Agendapunt 11   Stand van zaken Centrumplan   Naar raad: N.v.t. Opmerkingen: Wethouder Krasovec deelt de commissie mede dat in deze vergadering slechts een weergave wordt gegeven van de stand van zaken, en dat in juni een uitgebreide presentatie zal worden gehouden. Zo kan de wethouder mededelen e.e.a. volgens schema verloopt, dat de werkgroep wekelijks vergadert, dat de welstandscommissie nauw wordt betrokken bij het proces en dat de wijziging van het desbetreffende bestemmingsplan in september aan de raad wordt voorgelegd. In die vergadering zal tevens een totaalplaatje (incl. koppeling met Atriumgebied, Gaia Park, Industrion) gepresenteerd worden. De wethouder verwacht dat begin 2010 een aanvang kan worden gemaakt met de sloopwerkzaamheden van de gebouwen die plaats moeten maken voor het nieuwe plan.   Met betrekking tot het theater deelt de wethouder mede dat er in samenspraak met de architect van Metroprop een voorlopig ontwerp is opgesteld. Aan dit ontwerp hangt echter wel een (fors) prijskaartje vast (o.a. vanwege ARBO-wetgeving) dat op dit moment nog niet is begroot. Ten behoeve van de voorgenomen entree op het Theaterplein dient door de gemeente gronden aangekocht te worden. Onderhandelingen met het Atrium daartoe zijn inmiddels opgestart. Hoewel een klein deel van deze kosten doorberekend kunnen worden aan het Centrumplan en de link ook zeer zeker aanwezig is, is de renovatie van het theater geen voorwaarde voor het Centrumplan. Wethouder Krasovec verwacht dat wethouder Terpstra de raad op korte termijn over het financieel plaatje zal informeren. Fractie Bok spreekt de verwachting uit dat de financiële onderbouwing al in de presentatie van juni aan de orde zal worden gesteld daar dit een belangrijk onderdeel is van het bestemmingsplan. Wethouder Krasovec heeft tot op heden nog geen geluiden ontvangen van projectontwikkelaar Metroprop dat zij de financiering niet rond krijgen. Op de vraag van het CDA antwoordt de wethouder dat hij bekend is met het feit dat enkele ondernemers het op dit moment moeilijk hebben. Deze groep zal door de projectontwikkelaars op korte termijn worden uitgenodigd om hun problemen en wensen te inventariseren. Op de vraag van Lijst Coumans antwoordt de wethouder dat waarschijnlijk supermarkt Jan Linders wordt opgenomen in het Centrumplan en daardoor zal worden verplaatst. BBK Lokaal verwijst naar het feit dat de eigenaar van de theaterpassage in het verleden geen overeenstemming heeft kunnen bereiken over een verkoop aan Metroprop en dat,gezien de huidige economische crisis, dit wellicht perspectieven opent voor de gemeente. Op de vraag van BurgerBelangen antwoordt de wethouder dan de kosten van het grondwateronderzoek voor rekening komen van de projectontwikkelaar. Standpunten: Afspraken: De uitkomsten van het overleg tussen ondernemers en de projectontwikkelaar zullen door de wethouder aan de commissie voorgelegd worden.
  laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

 • 12

  rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 12

   

  Rondvraag

   

  Naar raad: n.v.t.

  Opmerkingen:De voorzitter verzoekt de aanwezige wethouders de zorgen van de gemeente kenbaar te maken bij het bestuur van Meander inzake het verlies van 90 kantoorbanen uit het centrum van Kerkrade.

  Op het voorstel van BBK Lokaal om daarbij ook alternatieve locaties aan te dragen antwoordt wethouder Krewinkel dat het college al diverse gesprekken met Meander heeft gevoerd waarbij zowel financiële alsook logistieke aspecten aan de orde zijn geweest.

  De wethouder kan de commissie dan ook verzekeren dat het college al het mogelijke doet om elke arbeidsplaats voor Kerkrade te behouden.  

  laden...
 • 13

  sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 13

   

  Sluiting

   

  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:30 uur.

  laden...

Downloaden audiofragment(en)