Cie. Grondgebied en Economische Zaken 23 september 2009 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 00

  identificatie

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Gecombineerde commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken en Parkstad Limburg d.d. 23 september 2009

   

  Aanwezige raadsleden cie. GEZ:

  Aanwezige niet-raadsleden cie. GEZ:

  dhr. J.G. Bok (Fractie Bok) – voorzitter

  dhr. P.A.L.M. Dahlmans (BBK LOKAAL)

  dhr. M.A.H. van Aken (GroenLinks)

  mw. S. Rinkens (PvdA)

  (vervangt mw. Fischer-Otten)

  dhr. M.J. Rouschen (Burgerbelangen)

  dhr. P.A.A. Bell (SP)

  dhr. H.C.H. Vankan (VVD)

  dhr. W.J. Heijltjes (CDA)

   

  dhr. H.G. Housen (Burgerbelangen)

  Afwezige raadsleden GEZ:

  dhr. P.H.L. Kockelkorn (PvdA)

   

  dhr. W.M. Muller (Burgerbelangen)

  mw. A.M.J.N. Fischer-Otten (GroenLinks)

  dhr. W.A.S.M. Ploum (Lijst Coumans)

  dhr. M.J.L. Stevens (CDA)

  dhr. J. Roland (Burgerbelangen)

   

   

  Afwezige niet-raadsleden cie. GEZ:

  Aanwezige raadsleden cie. PL:

   

   

  dhr. H.D.G. Meertens (PvdA) m.k.

  dhr. L.J.M. Crombach (Burgerbelangen)

   

  dhr. J.L.P. Hanssen (Burgerbelangen)

  Aanwezige niet-raadsleden cie. PL:

  dhr. L.A. Jongen (PvdA)

   

  dhr. D.W.J. Schneider (VVD)

  dhr. M. Meyers (SP)

  dhr. A.J.F. Persoon (BBK LOKAAL)

   

  Mede-aanwezig:

  Afwezige raadsleden cie. PL:

  dhr. F. Krasovec (wethouder)

  mw. M.S.A. Ribbink-Pieters (PvdA)

  dhr. W. Terpstra (wethouder)

  dhr. P.J. Wöltgens (CDA)

  dhr. prof.mr. Tak (BJA)

   

  dhr. Fleer (Metroprop)

  Afwezige niet-raadsleden cie. PL:

  mw. K. Giesen-Kuijpers (Sector Stad)

   

  dhr. J. Schrijnemaekers (commissiegriffier)

  dhr. J.J.F.M. Schillings (GroenLinks)

  mw. B. Vermeersch-Dortants (Raadsgriffie)

  mw. M. Lataster-Kerres (CDA)

  laden...
 • 01

  opening

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 1

   

  Opening door de voorzitter

   

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

  laden...
 • Agendapunt 2

   

  Spreektijd voor het publiek

   

  Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.

  laden...
 • Agendapunt 3

   

  Vaststelling van de agenda

   

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  laden...
 • Agendapunt 4

   

  Ingekomen stukken en mededelingen

   

  De voorzitter deelt mede dat vandaag bekend is geworden dat de voorzitter van de Parkstad Raad -dhr. T. Gresel- heeft aangegeven dat hij niet langer in aanmerking wenst te komen voor een herbenoeming.

   

  Met betrekking tot de ingekomen brief (09i0010498), geschreven door de voorzitter zelf, deelt de voorzitter het volgende mede:

  ·         wethouder Krasovec heeft destijds geprobeerd contact op te nemen met de voorzitter, echter vanwege het verlies van zijn telefoon op zijn vakantieverblijf is dit niet gelukt. De wethouder treft dan ook wat dat betreft geen enkele blaam.

  ·         De voorzitter was in de veronderstelling dat er ook een paragraaf mbt de economische haalbaarheid bij het ontwerpbesluit had moeten zijn opgenomen. Hij weet nu dat dit pas een verplicht onderdeel is bij de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan.

  ·         een voorontwerp-bestemmingsplan kent de Wet ruimtelijke ordening niet en naar mening van de voorzitter heeft het ter inzage leggen van een bestemmingsplan in zo’n vroeg stadium geen meerwaarde.

  laden...
 • Agendapunt 5   Bespreking Buitenring   Naar raad: n.v.t. Standpunten: Wethouder Krasovec licht de bijgevoegde notitie inzake juridische, bestuurlijke en financiële aspecten toe alsook staat hij stil bij de resultaten van zijn “charme-offensief” (weergegeven in de bijgevoegde beantwoording op art. 38 vragen van Groen Links). Concluderend kan gesteld worden dat de wethouder geen verdere kansen ziet om de Tunnelweg-variant te bewerkstellingen temeer omdat committement bij vrijwel alle overige partners ontbreekt. Wethouder Krasovec geeft aan dat, naar aanleiding van de motie van Groen Links om het convenant te ontbinden, professor Tak door het college is verzocht om de consequenties in kaart te brengen wanneer de gemeente het convenant zou opzeggen. De voorzitter geeft aan dat vanwege de verstrekkende gevolgen die het uitvoeren van het advies van prof. Tak behelst, van de commissie niet vanavond verwacht mag worden dat zij tot een afrondende meningsvorming komt. De voorzitter zal in het presidium aandacht vragen over de wijze van behandeling van voorliggend advies. Prof. Tak meldt dat zijn advies louter van juridische aard is en is tot de volgende (fatale) conclusies gekomen: Zowel het Bestuursconvenant alsook de Realiseringsconvenant en de Financieringsovereenkomst leiden aan fatale bevoegdheids –en wilsgebreken. Zo wordt het sluiten van dergelijke overeenkomsten formeel ondertekent door de burgemeester, maar deze heeft daartoe nodig een ten grondslag liggend besluit van het bevoegde bestuursorgaan. Ten onrechte is men ervan uit gegaan dat dit een bevoegdheid van de raad was, maar sinds de invoering van de Wet dualisering is dit het college van burgemeester en wethouders. E.e.a. heeft tot gevolg dat er een beroep kan worden gedaan op de nietigheid van deze uitvoeringsconvenanten en overeenkomsten. Omdat het civielrechtelijke overeenkomsten zijn is het Burgerlijk Wetboek van toepassing en staat een procesgang bij de burgerlijke rechter open. Daarnaast kan de gemeente nog om ontbinding van het convenant vragen op basis van onvoorziene omstandigheden als afname van zowel de bevolking als van de verkeersproblematiek en de aanzienlijke overschrijding van het overeengekomen budget. Verder beveelt professor Tak ten zeerste aan om eerst de andere partijen van de hier ontvouwde bedenkingen in kennis te stellen en hen uit te nodigen om in overleg aan te geven welke oplossing in der minne het hier geadviseerde vernietigingsberoep volgens hen zou kunnen voorkomen. Concluderend stelt professor dat de weergegeven bepalingen in zijn rapport helder zijn en dat daardoor de opgenomen aanbevelingen zonder enige twijfel hard te maken zijn. Dat betekent overigens niet dat de Buitenring er niet komt, daar het bevoegd orgaan, - middels de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening- indeze de provincie is. Echter professor Tak ziet, gezien bestaande jurisprudentie, ook hier juridische bezwaarprocedures tegen mogelijk.   De VVD is van mening dat, conform de raadsopdracht uit december 2008, het college de opdrachtformulering aan professor breder had moeten stellen. Zo was het in kaart brengen van de juridische consequenties van het opzeggen van het convenant één aspect, het in kaart brengen van de financiële consequenties van de nog bestaande alternatieven van de buitenring een ander. De Tunnelweg-variant is wat de VVD betreft geen reële optie.   Daarnaast heeft de VVD begrepen dat Parkstad Limburg een schrijven heeft ontvangen van het college waarin melding is gemaakt dat de gemeente niet voornemens is om grond om niet in te brengen t.b.v de buitenring. Dit standpunt had besproken moeten worden in deze commissie. Wethouder Krasovec antwoordt dat besluitvorming hieromtrent nog niet aan de orde is daar deze kwestie nog niet is afgehandeld. Tenslotte houdt de VVD de commissie voor om stil te staan bij de gevolgen voor Kerkrade indien het convenant wordt opgezegd. Met name wordt gerefereerd naar de financiële bijdrage van o.a. de provincie t.a.v. verbeteringen van de knelpunten. De VVD is dan ook van mening dat de gemeente Kerkrade het afgesloten convenant dient na te komen. GroenLinks geeft aan niet op voorhand haar ingediende motie in te trekken maar dat deze mogelijk wordt aangepast. Indien nodig komt de fractie hierop terug. Lijst Coumans blijft ook nu van mening dat doortrekking van de Dentgenbacherweg de beste optie blijft. Het voorliggend advies doet daar niet aan af. Opnieuw aan de onderhandelingstafel gaan zitten heeft volgens de fractie geen zin. Het CDA blijft het nut van de Buitenring inzien en wenst niet op voorhand “de stekker eruit te trekken” maar geeft aan in dialoog te willen blijven met de gesprekspartners. BBK constateert dat voorliggend stuk haaks staat op in het verleden verstrekte stukken en vindt dat daardoor vanavond nog geen besluitvorming kan plaatsvinden. De fractie is van mening dat dit onderwerp tijdens een raadsvergadering behandeld moet worden. De SP kan zich herinneren dat er sprake was dat de provinciale bijdrage van 2,5 mln aan de Rodahal verbonden werd met de buitenring. Afgevraagd wordt dan ook of e.e.a. gevolgen heeft voor deze bijdrage. Wethouder Krasovec antwoordt dat het één niets met het ander te maken heeft. Daarnaast is de fractie van mening dat opnieuw overleg voeren niet veel zin zal hebben daar de provinciale overheid ook zonder onze instemming de buitenring kan realiseren. De PvdA heeft vanaf het begin al aangegeven dat zij tegen doortrekking van de Dentgenbacherweg is en dat zij desnoods wilden doorprocedureren tot aan de Raad van State. Omdat zij niet tegen de Buitenring zijn, zijn zij van mening dat gevolg moet worden gegeven aan aanbeveling 7.4 inzake het opnieuw in overleg aangaan met onze partners. Burger Belangen is verheugd met de mogelijkheden die dit rapport biedt en treedt graag opnieuw in contact met de gesprekspartners. Fractie Bok stelt dat het onderwerp van het zogenaamde charme-offensief niet de tunnelweg- variant had moet zijn, maar de niet-doortrekking van de Dentgenbacherweg. Fractie Bok constateert dan ook met plezier dat de gemeente met dit rapport juridische troeven in handen heeft om alternatieven weer bespreekbaar te maken. Dat is volgens fractie Bok overigens niet de Tunnelweg-variant bovengronds. Op voorhand het convenant opzeggen is volgens de fractie geen optie; zo heeft de gemeente een inspanningsverplichting om tot een aanvaardbare oplossing te komen.   Afspraken: Wethouder Krasovec zegt toe dat van het vandaag gevoerde overleg met Arcadis de notulen aan de commissieleden zal worden toegezonden. Het advies van prof. Tak, dat ter vergadering aan de commissieleden is uitgereikt, is niet langer vertrouwelijk maar is voor één ieder openbaar. Het zal aan de overige gesprekspartners toegezonden worden. Als vervolg op het advies van prof. Tak vraagt de commissie het college uitvoering te geven aan aanbeveling 7.4 en inhoudelijk in overleg te treden met alle betrokken partijen en hierbij het advies als uitgangspunt te hanteren.
  laden...
 • Agendapunt 6   Bespreking procedure Centrumplan   Naar raad: n.v.t. Opmerkingen: De voorzitter geeft aan dat vandaag de procedure omtrent het Centrumplan op de agenda staat. Inhoudelijk zal deze t.z.t worden geagendeerd. Wethouder Krasovec alsook de dhr. Fleer (architect namens Metroprop lichten de stand van zaken omtrent het Centrumplan toe. Onder andere wordt aangegeven dat: ·         in 2011 wordt gestart met bouw van het nieuwe centrum; ·         in 2013 zou deze -in het gunstigste geval- gerealiseerd zijn; ·         boven de Hema komt een attractie (waarschijnlijk een virtueel sprookjesbos); ·         er is sprake van een parkeergarage van 285 plaatsen; ·         er wordt een supermarkt gerealiseerd van 1600m2; ·         het hotel zal 128 kamers herbergen (max. 10 lagen); ·         het voornemen is dat het hotel in later stadium gebruik kan maken van de theaterzaal; ·         toevoeging winkelareaal van 9000m2. Openstaande vragen: geen openstaande vragen Standpunten: Naar mening van de voorzitter had het college bijtijds in deze commissie moeten aangeven dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage werd gelegd. Afspraken: Een brochure is uitgedeeld
  laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

 • 07

  rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 7

   

  Rondvraag

   

  Naar raad: n.v.t.

  standpunten/Openstaande vragen: -

  Afspraken:

  laden...
 • 08

  sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 8

   

  Sluiting

   

  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur.

  laden...

Downloaden audiofragment(en)