Cie. Grondgebied en Economische Zaken 13 april 2011 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 00

  identificatie

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Commissie Grondgebied en Economische Zaken d.d. 13 april 2011

   

  Aanwezige raadsleden:

  Aanwezige niet-raadsleden:

  dhr. J.G. Bok (Lokaal Alternatief) – voorzitter

  dhr. P.A.L.M. Dahlmans (CDA)

  dhr. L.J.M. Crombach (Burgerbelangen)

  dhr. P.J.J. Hanneman (Burgerbelangen)

  dhr. M.M.L. van Drunen (i.p.v. mw. Ribbink)

  mw. K. Heckman (Burgerbelangen)

  dhr. W.J. Heijltjes (CDA)

  dhr. R.T.A.L. Hoofs (CDA)

  dhr. R.A. Kool (Fractie Kool)

  dhr. J. Iding (VVD)

  dhr. J. Roland (Burgerbelangen)

  dhr. H.D.G. Meertens (PvdA)

  dhr. J.H. Schlangen (i.p.v. dhr. Housen)

   

  dhr. R.J.W. Sulmann (i.p.v. dhr. Kockelkorn)

  Afwezige raadsleden:

  Mede-aanwezig:

  dhr. H.G. Housen (Burgerbelangen)

   

  dhr. P.H.L. Kockelkorn (PvdA)

  dhr. J.J.M. Som (burgemeester)

  mw. M.S.A. Ribbink-Pieters (PvdA)

  dhr. P.J.B.C. Thomas (wethouder)

   

  dhr. H. Engelen (Sector Stad)

  Afwezige niet-raadsleden:

  dhr. J. Widdershoven (Sector Stad)

   

  dhr. J. Schrijnemaekers (commissiegriffier)

  dhr. M. Skraoui (PvdA)

  mw. B. Vermeersch-Dortants (griffie)

  dhr. R.M.P. Wentink (GroenLinks)

  laden...
 • 01

  opening

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 1

   

  Opening door de voorzitter

   

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en doet melding van de afwezigen.

  laden...
 • 02

  spreektijd publiek

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 2

   

  Spreektijd voor het publiek

   

  Er wordt geen gebruik gemaakt van spreektijd voor het publiek

  laden...
 • 03

  vaststelling agenda

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 3

   

  Vaststelling van de agenda

   

  Standpunten:.

  Afspraken: Besloten wordt om agendapunt 9 (Afvalstoffenverordening 2011) als eerste agendapunt te behandelen.

  laden...
 • 04

  vaststelling verslag

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 4

   

  Vaststelling verslag d.d. 16 maart 2011.

   

  Naar raad: n.v.t.

  Opmerkingen: Het CDA verwijst naar pagina 3 een vraagt aan de commissie of deze ermee akkoord gaat dat de door de fractie opmerkingen inzake Strooibeleid alsnog worden opgenomen in het verslag. Omdat het een presentatie betrof die niet open stond voor discussie wordt dit verzoek door de overige commissieleden afgewezen. Wel is  Groenlinks en fractie Kool voornemens om de verslaglegging an sich van alle drie de commissies aan de orde te stellen in het seniorenconvent. 

  Groenlinks verwijst naar de Structuurvisie en merkt op dat de Nota van Wijziging als gevolg van de beraadslagingen in deze commissie en in de raad is aangepast en vraagt in hoeverre deze aanpassingen worden doorvertaald naar de Stadsdeelvisie Kerkrade-west.

  Het CDA verwijst naar het gestelde inzake depodogzakjes en stelt dat de verwachte kosten €100.000,- bedragen (ipv €150.000,-).

  Tenslotte verwijst het CDA naar het gestelde inzake de ontwerpbesluiten Wet voorkeursrecht en stelt dat het onderwerp als bespreekstuk werd geagendeerd op verzoek van het merendeel van de commissie (en niet de gehele commissie).

  laden...
 • 05

  ingekomen stukken

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 5

   

  Ingekomen stukken en mededelingen

   

  Naar raad: n.v.t.

  Opmerking: Groenlinks geeft aan dat de motie inzake Hoog water bescherming niet digitaal te raadplegen is.

  Afspraak/ Standpunten:

  laden...
 • Agendapunt 6

   

  Lijst van toezeggingen commissie GEZ

   

  Naar raad: n.v.t.

  standpunten:  Groenlinks verwijst naar toezegging 30901 (Fairtrade) en stelt dat dit breder is dan een groot aantal milieuactiviteiten en derhalve behandeld dient te worden in een gecombineerde vergadering met cie. AZM. Aansluitend wordt gevraagd naar de stand van zaken van de werkgroep die hieromtrent is opgericht.

  Daarnaast wordt verwezen naar toezegging 60903 (Buitenring) en wordt, gelet op het eventueel aantekenen van verzet, verzocht om behandeling in eerstvolgende raadsvergadering van 27 april en niet –zoals staat gepland- in de commissiecyclus van mei.

  Afspraken: De voorzitter zegt toe dit aan het presidium dan wel de portefeuillehouder voor te leggen.

  laden...
 • Agendapunt 7   Toelichting procesgang centrumplan   Naar raad: Niet van toepassing Opmerking: Burgemeester Som geeft aan dat hij als voorzitter van de Stuurgroep Centrumplan de commissie wenst te informeren over de ontwikkelingen in het kader van het 10-punten-plan die zich hebben voorgedaan sinds de laatste update (8 februari jl) alsook om een toelichting te geven over de verdere procesgang. Tenslotte zal worden stilgestaan bij de afspraken die zijn gemaakt met de betrokken ondernemers. In deze stuurgroep neemt namens het college ook wethouder Thomas en wethouder Terpstra (beiden aanwezig) plaats alsook wordt de Stuurgroep ondersteunt door twee projectleiders en, waar nodig, de vakdirecteuren. In een later stadium zal de commissie door de vakwethouders worden geïnformeerd over de concrete uitvoering. Door de burgemeester wordt aangegeven dat de laatste maanden door alle betrokken partijen (gemeente, Metroprop, 3W, investeerders, ondernemers) zijn gebruikt om de realisatiewaardes van alle voorgenomen plannen in te schatten alsook om het verwachtspatroon naar elkaar toe uit te spreken. Concluderend mag worden gesteld dat alle betrokken partijen doordrongen zijn van het feit dat Kerkrade geen dag langer mag en moet blijven wachten op een centrum dat deze stad verdient. De Stuurgroep verwacht dan ook dat tav het Centrumplan eind dit jaar de eerste gefaseerde bouwaanvragen kunnen worden ingediend. Daarnaast is Metroprop nog steeds voornemens om een hotel in het centrum te realiseren. Tenslotte wordt benadrukt dat de retailers voldoende vertrouwen hebben in de voorgenomen plannen. Wethouder Thomas vult aan dat voor deze doelgroep een aparte acquisitie brochure is opgesteld met als doel om ondernemers over te halen zich hier in het centrum te vestigen.  Aan de hand van een stand van zaken op het 10-punten-plan licht dhr. Huub Engelen de procesmatige voortgang in dit dossier toe. Alle vragen zijn beantwoord. Standpunten: de PvdA geeft aan benieuwd te zijn in hoeverre de gepresenteerde plannen passen binnen het begrote budget. Op de vraag waarom er een acquisitie-brochure moet worden opgesteld nu de retailsector heeft aangegeven dat er voldoende vertrouwen is, antwoordt de burgemeester dat het altijd goed is om zaken overzichtelijk te presenteren en daarmee het onderscheidend karakter van Kerkrade te benadrukken. Zowel Burgerbelangen, de VVD alsook de SP zien het voorstel in juni met vertrouwen tegen moet. Ten behoeve van informatieoverdracht naar de inwoners toe stelt het CDA voor om periodiek een artikel te plaatsen in het Stadsjournaal over de voortgang van dit 10-punten-plan. Groenlinks constateert tevreden dat in het merendeel van de facet-onderdelen van het Centrumplan een voortgang is te zien, maar constateert ook dat in een aantal (museumplein, Stadspark) onderdelen de realisatie minder hard wordt gesteld. De fractie vraagt zich dan ook af hoe dit zich verhoudt met de toezegging van de portefeuillehouder destijds om het 10-punten-plan binnen anderhalf jaar te realiseren. De burgemeester antwoordt hierop dat ivm de beschikbare gelden er een prioritering is aangebracht; de uiteindelijke afweging is natuurlijk aan de raad. Tenslotte verwijst de fractie naar de teruglopende bezoekersaantallen van het bestaande gemeentelijke informatiecentrum (DIVA). Volgens de burgemeester is dit historisch informatiecentrum niet te vergelijken met het informatiecentrum zoals deze vanavond is geschetst en zal worden opgericht. Lokaal Alternatief blijft van mening dat het college onnodig vasthoudt aan de realisatie van het Theaterplein. Op de opmerking van de fractie dat de raad financiële regie uit handen heeft gegeven aan het college antwoordt de burgemeester dat dit niet het geval is. Afsluitend dankt de burgemeester voor het vertrouwen dat de commissie stelt in de Stuurgroep. Afspraak: In juni wordt de strategische visie inzake de culturele infrastructuur (werktitel “Boek en Doek”) aan deze commissie voorgelegd. In juni wordt een raadsvoorstel inzake het Theater(passage) aan deze commissie voorgelegd.
  laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

 • Agendapunt 8

   

  Ontwerpbesluit inzake praktische maatregelen in het kader van de uitvoering van de Wabo

   

  Naar raad: Ja, als akkoordstuk

  Opmerking: Alle vragen zijn beantwoord.

  Afspraak/ Standpunten: Groenlinks verwijst naar het gestelde van punt a in de bijlage behorende bij het ontwerpbesluit en gaat akkoord met de toezegging van wethouder Thomas dat het college slechts gebruik maakt van dit mandaat in die gevallen als de situatie (ivm urgentie) daarom vraagt.

  Met betrekking tot punt M (huisvesting buitenlandse werknemers) kan de fractie Groenlinks akkoord gaan met de toezegging dat controversiële situaties aan de commissie zullen worden voorgelegd (op voorspraak van zowel het college als de commissie) maar dat in alle andere gevallen het college bevoegd is.

  laden...
 • Agendapunt 9

   

  Ontwerpbesluit inzake vaststellen “Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade 2011”, onder gelijktijdige intrekking van de “Afvalstoffenverordening 2005”

   

  Naar raad: Ja, als akkoordstuk

  Opmerking: Alle vragen zijn beantwoord.

  Afspraak/ Standpunten: De suggestie van Lijst Kool om klein chemisch afval periodiek te laten inzamelen op centrale plekken in de wijk zal de wethouder Weijers nader beoordelen op de haalbaarheid.

  laden...
 • 10

  rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 10

   

  Rondvraag

   

  De fractie Groenlinks verwijst naar de uitspraak van de rechter inzake de gegrond-verklaring van het beroepsschrift van HBC De Oude Linde waarop de voorzitter mededeelt dat dit onderwerp geagendeerd staat voor volgende vergadering.

  Tenslotte vraagt de fractie Groenlinks zich af of het bestaande Kermisbeleid moet worden geactualiseerd en of het ambitieniveau niet opnieuw moet worden vastgesteld. 

  laden...
 • 11

  sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 11

   

  Sluiting

   

  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter  om 20.30 u de vergadering.

  laden...

Downloaden audiofragment(en)