Cie. Grondgebied en Economische Zaken 17 november 2011 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en doet melding van de afwezigen.
  laden...
 • De voorzitter deelt mede dat er geen insprekers zijn.
  laden...
 • De agenda wordt conform vastgesteld.
  laden...
 • Het verslag wordt conform vastgesteld.
  laden...
 • Conform.
  laden...
 • 06

  Lijst van toezeggingen

  Raadzaal, Vast agendapunt
  Geen opmerkingen.
  laden...
 • 07

  Toelichting proces centrumplan

  Raadzaal, Informeren/opiniëren
  Burgemeester Som blikt als voorzitter van de Stuurgroep Centrumplan terug op de ontwikkelingen, die hebben geleid tot de ontbinding van de realiseringsovereenkomst d.d. 27 mei 2008. Kortheidshalve wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief van 19 oktober, die de burgemeester ook tijdens de begrotingsvergadering aan de orde heeft gesteld. Benadrukt wordt, dat het ontbinden van de realiseringsovereenkomst ertoe heeft geleid dat de Stuurgroep Centrumplan besloten heeft om ter zake de regie te nemen en in de komende periode de mogelijkheden te onderzoeken van een in alle opzichten haalbare herontwikkeling van het centrum waarbij ook de herontwikkeling van de Theaterpassage en de huisvesting van bibliotheek en theater centraal staan. Hierbij zal ook Metroprop als gesprekspartner fungeren om te bezien in hoeverre zij in een nieuw plan kunnen participeren. Naar verwachting zal begin 2013 de eerste bouwaanvraag ingediend kunnen worden. Verder geeft de burgemeester aan dat de Stuurgroep - waar naast de burgemeester ook wethouder Thomas (ruimtelijke ordening, cultuur), wethouder Terpstra (financiën) en wethouder Jongen (bibliotheek) zitting in hebben - in januari/februari terug komt in deze commissie met een vlekkenplan, communicatieplan alsook een uitvoeringsplan. Los daarvan wordt het 10-puntenplan uitgevoerd zoals dit ook oorspronkelijk stond gepland. Dit alles moet resulteren in een smoelwerk, dat het centrum van deze stad verdient. Wethouder Thomas vult aan dat er tevens in januari een terugkoppeling plaatsvindt inzake de cluster cultuur. Insteek is dat de bibliotheek en het theater graag elkaars buren willen zijn en elkaar willen aanvullen. Wethouder Jongen voegt hieraan toe dat ook de Bibliotheekvisie in januari/februari zal worden gepresenteerd. Standpunten: Op de vraag van de PvdA of de gemeente niet een te grote broek heeft aangetrokken antwoordt de burgemeester dat het plan inderdaad ambitieus was maar naar oordeel van de stuurgroep wel haalbaar. Tevens wordt toegezegd om een financieel overzicht te verstrekken van de uitgaven dit tot dusverre zijn gedaan. Echter, mede als gevolg van de crisis was het noodzakelijk om de plannen bij te stellen. Op de vraag van het CDA hoe de ondernemers hierin worden betrokken antwoordt de burgemeester dat dit terugkomt in het communicatieplan. Op de vraag van Groenlinks in hoeverre er lering uit wordt getrokken uit de procedure zoals die tot dusverre is verlopen, antwoordt de burgemeester dat in januari/ februari tevens een chronologisch overzicht zal worden verstrekt over de ontwikkelingen die zich tot nu toe hebben voorgedaan. Op de vraag van fractie Kool antwoordt de burgemeester dat de gemeente geen zeggenschap heeft over de gebouwen die in eigendom zijn van Metroprop maar dat deze -zoveel als mogelijk - zullen worden betrokken bij de verdere ontwikkeling. Op de aanbeveling van Burgerbelangen om tevens de Atriumflat aan te kopen antwoordt wethouder Thomas dat hierover gesprekken gaande zijn met geïnteresseerden. Overigens valt dit gebouw buiten het Centrumplan. Lokaal Alternatief stelt dat men “in een vlekkenplan niet kunt winkelen”. Op de aanbeveling van de fractie om de inrichting van het toekomstig theaterplein af te stemmen op mogelijke woningbouw op het Atriumterrein antwoordt wethouder Thomas dat er regionaal beleid is geformuleerd op woningbouw en dat zal worden bekeken wat hierin mogelijk is. Daarnaast wordt aangegeven dat als een supermarkt zich wilt vestigen in het centrum deze een bestaande supermarkt zal zijn uit de stad zelf. Afspraken: In januari dan wel februari 2012 komt de stuurgroep terug met een vlekkenplan, uitvoeringsplan, communicatieplan, bibliotheekvisie, terugkoppeling inzake cluster Cultuur, chronologisch overzicht “tot wat nu toe” en een financieel overzicht.
  laden...
 • 08

  Rondvraag

  Raadzaal, Vast agendapunt
  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
  laden...
 • 09

  Sluiting

  Raadzaal, Overige agendapunten
  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 19.45 uur de vergadering.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)