Gemeenteraad 28 maart 2007 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 00

  Identificatie

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Raadsvergadering d.d. 28 maart 2007

   

  Aanwezige raadsleden:

  M.A.H. van Aken,

  P.A.A. Bell, J.G. Bok,

  A.H.M. Brauers,

  L.J.M. Crombach,

  A.M.J.N. Fischer-Otten,

  J.L.P. Hanssen,

  W.J. Heijltjes,

  H.G. Housen,

  H.J.G.M. Jacobs,

  M.H. de Jong-Bisschops,

  L.A. Jongen,

  P.H.L. Kockelkorn,

  N. Krasovec,

  A.J.F. Persoon,

  W.A.S.M. Ploum,

  J. Roland,

  M.P.P. Ruiters,

  D.W.J. Schneider,

  G.H.W. Smeijsters,

  J.J.M. Snijders,

  M.J.L. Stevens,

  R.J.W. Sulmann,

  C.J.A. Szalata-Thomas,

  A.M.J. Von Kann

  P.J. Wöltgens.

   

  Mede-aanwezig:       J.G. Bosch (weth.), F. Krasovec (weth.) en P.J.B.C. Thomas (weth.) en H. Engelen (Sector Stad)

  Voorzitter:              de heer J.J.M. Som, burgemeester.

   

  Griffier:                   H.J.W. Jacobs-van Dongen, griffier.

   

  laden...
 • 01

  Opening

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 1

   

  Opening door de voorzitter

   

  De voorzitter opent de vergadering

  laden...
 • Agendapunt 2

   

  Vaststelling van de raadsagenda

   

  De raadsagenda wordt conform vastgesteld.

   

  laden...
 • Agendapunt 3

   

  Goedkeuring van raadsnotulen van 31 januari 2007

   

  De voorzitter merkt op, dat via de griffier is opgemerkt, dat de heren Weijers en Muller die dag afwezig waren, maar per abuis bij de aanwezigen vermeld staan.

   

  De notulen worden vervolgens conform vastgesteld, met inachtneming van de gememoreerde wijziging.

  laden...
 • 04

  Ingekomen stukken

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 4

   

  Ingekomen stukken

   

  De lijst ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld.

  laden...
 • Agendapunt 5

   

  Ontwerpbesluit inzake vaststelling elfde serie wijzigingen van de “Bouwverordening der gemeente Kerkrade 1993”.

   

  Het ontwerpbesluit wordt zonder hoofdelijke stemming geaccordeerd.

  laden...
 • Agendapunt 7

   

  Ontwerpbesluit inzake verlenging zittingsperiode programmaraad Limburg

   

  Het ontwerpbesluit wordt zonder hoofdelijke stemming geaccordeerd.

  laden...
 • Agendapunt 8

   

  Ontwerpbesluit inzake vaststelling “Verordening VROM Starterslening gemeente Kerkrade 2007”.

   

  Het ontwerpbesluit wordt zonder hoofdelijke stemming geaccordeerd.

  laden...
 • Agendapunt 9

   

  Ontwerpbesluit inzake rapport rekenkamercommissie “Minimabeleid Gemeente Kerkrade, minimaal of meer sociaal.

   

  Het ontwerpbesluit wordt zonder hoofdelijke stemming geaccordeerd.

  laden...
 • Agendapunt 10

   

  Ontwerpbesluit inzake vaststelling verordening Inburgering gemeente Kerkrade 2007.

   

  Het ontwerpbesluit wordt zonder hoofdelijke stemming geaccordeerd.

  laden...
 • Agendapunt 11

   

  Motie inzake verschraling voorzieningenniveau wijken

   

  De motie wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

  laden...
 • Agendapunt 12

   

  Stand van zaken en gedachtevorming met betrekking tot de ontwikkeling van het centrumplan.

   

  De heer Krasovec (wethouder) geeft een toelichting op de stand van zaken en treedt hierover met de raad in discussie.

  laden...
 • 13

  Sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt

  Agendapunt 13

   

  Sluiting

   

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.

  laden...