Gemeenteraad 28 maart 2012 19:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 01

  Opening

  Raadzaal, Vast agendapunt
  Opening. De voorzitter heet de aanwezigen in de raadszaal en de mensen thuis van harte welkom.
  laden...
 • 02

  Raadsagenda

  Raadzaal, Vast agendapunt
  Vaststelling van de raadsagenda.

  De voorzitter stelt voor om de informatie inzake College Nova Rolduc aan de agenda toe te voegen als agendapunt 9a. Bij de bespreekstukken wil hij heel graag even ingaan op de vragen ex artikel 39 van de Partij van de Arbeid inzake de overvallen. Dat wordt dan agendapunt 9b. Hij zal dat kort toelichten en vervolgens meenemen in de commissie¬vergadering van 12 april a.s.. Hij vraagt of de raad daarmee kan instemmen.

  De agenda wordt vervolgens conform vastgesteld.
  laden...
 • 03

  Notulen

  Raadzaal, Vast agendapunt
  Goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 29 februari 2012.

  De notulen worden vervolgens conform vastgesteld.
  laden...
 • 04

  Ingekomen Stukken

  Raadzaal, Vast agendapunt
  Ingekomen Stukken. 1. Schrijven d.d. 26 januari 2012 van de fractie Burgerbelangen (12i0001113) met vragen ex art. 38 RvO betreffende station Markt Eygelshoven. Uw raad wordt verzocht om kennis te nemen van het antwoordschrijven (12u0004319) aan de fractie Burgerbelangen. Conform het verzoek wordt besloten. 2. Schrijven d.d. 30 januari 2012 van de fractie VVD (12i0001263) met vragen ex art. 38 RvO betreffende Wauwelpad. Uw raad wordt verzocht om kennis te nemen van het antwoordschrijven (12u0003993) aan de fractie VVD. Conform het verzoek wordt besloten. 3. Schrijven d.d. 1 februari 2012 van de fractie Jacobs (12i0001486) met vragen ex art. 38 RvO betreffende investeren in wijk en buurt. Na overleg met de vakafdeling heeft fractie Jacobs besloten om voornoemde artikel 38 vragen in te trekken. 4. Schrijven d.d. 10 februari 2012 van de fractie Burgerbelangen (12i0001682) met vragen ex art. 38 RvO betreffende preekstoel Eygelshoven. Voor beantwoording aan college. 5. Schrijven d.d. 8 maart 2012 van de fractie PvdA (12i0002819) met vragen ex art. 38 RvO betreffende inzicht krijgen in de gevolgen van invoering huishoudtoets. Voor beantwoording aan college. 6. Schrijven d.d. 12 maart 2012 van de fractie VVD (12i0002878) met vragen ex art. 38 RvO betreffende verkeerssituatie Veldhofstraat. Voor beantwoording aan college. 7. Raadsinformatiebrief d.d. 8 februari 2012 inzake ontwikkelingen in het kader van de uitvoering van de Wsw. Uw raad wordt verzocht zich te conformeren aan het advies van de commissie Burgers en Samenleving van 13 maart 2012 en de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. Conform het verzoek wordt besloten. 8. Raadsinformatiebrief d.d. 16 februari 2012 van het college en de SVOK inzake het overleg met de minister en de Tweede Kamer commissie onderwijs met betrekking tot College Nova Rolduc d.d. 15 februari 2012. Uw raad wordt verzocht zich te conformeren aan het advies van de commissie Burgers en Samenleving van 13 maart 2012 en de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. Conform het verzoek wordt besloten. 9. Raadsinformatiebrief d.d. 27 februari 2012 inzake standpuntbepaling bevindingen onderzoeks¬rap-porten Langendijk en Berenschot (aangepaste versie n.a.v. commissievergadering d.d. 14 februari jl.) Uw raad wordt verzocht zich te conformeren aan het advies van de commissie Burgers en Samenleving van 13 maart 2012 en de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. Conform het verzoek wordt besloten.
  laden...
 • Initiatiefvoorstel inzake wijziging bemensing commissies op voorstel van de VVD.

  Het initiatiefvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
  laden...
 • Initiatiefvoorstel inzake wijziging bemensing commissie op voorstel van de PvdA.

  Het initiatiefvoorstel wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met dien verstande, dat de fractie van GroenLinks geacht wordt tegen het initiatiefvoorstel gestemd te hebben.
  laden...
 • Ontwerpbesluit inzake 14e serie wijzigingen Model Bouwverordening.

  Het ontwerpbesluit wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
  laden...
 • Ontwerpbesluit inzake wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Kerkrade 2009.

  Het ontwerpbesluit wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
  laden...
 • Ontwerpbesluit inzake controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2011.

  Het ontwerpbesluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met dien verstande, dat de fracties van GroenLinks en de Fractie Kool geacht worden tegen het ontwerpbesluit gestemd te hebben.
  laden...
 • Mededeling van wethouder Szalata inzake Nova Rolduc

  Het ontwerpbesluit wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
  laden...
 • In de eerstvolgende commissievergadering van Algemene Zaken en Middelen zal de voorzitter de vragen van de Partij van de Arbeid meenemen en zo mogelijk ook al met voorstellen inzake deze materie komen.
  laden...
 • Ontwerpbesluit inzake voorbereidings- en uitbreidingskrediet diverse centrumontwikkelingen.
  Het ontwerpbesluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met dien verstande dat de fracties van GroenLinks en Lokaal Alternatief geacht worden tegen het ontwerpbesluit gestemd te hebben en dat de fracties van de VVD, Fractie Jacobs en Fractie Kool geacht worden tegen de onderdelen stadspark en rotonde van het ontwerpbesluit gestemd te hebben.
  laden...

  Fragmenten:

 • 11

  Sluiting

  Raadzaal, Vast agendapunt
  Sluiting. De voorzitter bedankt de mensen thuis en op de publieke tribune en sluit vervolgens de vergadering om 20.40 uur.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)